image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 4
Makale Başlık: Öğrencilerin Okul Seçiminde Kurumsal Internet Sitelerinin Rolü: Turizmde Yükseköğrenim Düzeylerine Göre Bir Karşılaştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Role of the Institutional Websites on Students’ School Choice: A Comparison for the Higher Education Levels in Tourism
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı turizm yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinde yer alan bilgilerin öğrencilerin seçim kararları üzerindeki etkisini belirlemektedir. Araştırmanın modeline uygun 5’li Likert türü bir anket hazırlanmıştır. Veriler 2011-2012 ve 2012-2013 eğitim-öğretim yıllarında 6 farklı şehirde bulunan devlet üniversitelerinin turizm bölümlerinde okuyan Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrenim düzeylerindeki öğrencilerden yüz yüze, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler PASW 18.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Faktör analizi, korelasyon analizi, ANOVA ve regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışmada 5 faktör grubu ve tüm grupların birbiriyle pozitif yönlü ilişkisi olduğu bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, öğrencilerin okul seçim kararları üzerinde kurumsal imaj ve bilgiye ulaşım faktörlerinin tüm öğrenim düzeylerinde etkili olduğunu, akademik kadro ve fiziki olanaklar faktörlerinin birbirinden farklı sonuçları olduğunu ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of present research is to investigate the effects of the information on tourism higher education institutions’ websites on students’ school choice. Appropriate to the research model, 5-point Likert type survey has been prepared. The data is collected from associate degree, undergraduate and graduate level students at public universities in 6 provinces for the academic years of 2011-2012 and 2012-2013 through face to face to interviews as well as email and social media with structured surveys. Obtained data have been analyzed via PASW 18.0 statistical software. The factor analysis, correlation analysis, ANOVA and regression analysis were used. All variables are found to be positively correlated with each other. The results of regression analysis show that institutional image and access to information are the determining factors of students’ school choice at every level higher education. The impact of facilities and academic staff shows variety according to the level higher education.

PDF Formatında İndir

Download PDF