image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Perspektifinden Okul Kavramının Metaforlarla Analizi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of the School Concept through the Perspectives of Candidate Teachers via Metaphors
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Günlük hayatta farkında olmadan sık sık kullandığımız metaforlar bireylerin zihinlerinde var olan saklı manaları ortaya çıkarmaya yarayan süslü ifadelerdir. Bu araştırmanın amacı, metaforları kullanarak öğretmen adaylarının, okul kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel algıları ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın katılımcılarını 2012-2013 öğretim yılında Aksaray Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde, matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve İngilizce öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğretmen adayları (n= 161) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Okul ….... gibidir, çünkü …....” ifadesinin yer aldığı, okula ilişkin metaforları tespit etme amacıyla hazırlanmış bir form kullanılmıştır. Veri toplama aracından elde edilen veriler nicel ve nitel veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgularına göre, öğretmen adayları okul kavramına ilişkin toplam 62 tane metafor üretmişlerdir. Üretilen bu metaforlar benzerlikleri bakımından sınıflandırıldığında 9 farklı kavramsal kategori ortaya çıkmıştır. Bu kavramsal kategoriler öğretmen adaylarının branşlarına göre incelenmiş, okula ilişkin metaforların branşlara göre frekansları ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucuna göre öğretmen adaylarının okula ilişkin algıları genellikle olumludur.
Alternatif Dilde Özet: Metaphors, which we often use in our daily-life whether consciously or not, are ornate statements that can reveal hidden meanings in minds. The aim of this study is to put forth mental perceptions of candidate teachers towards the concept of school using metaphors. The participants of the study are candidate teachers studying mathematics teaching, social sciences teaching, science and technology teaching, and English Language Teaching at Aksaray University in 2012-2013 academic year (n=161). As data gathering device, a form prepared to determine the metaphors about school which includes the statement "The school is like ........... because ............." has been used. The data acquired by the data gathering device have been analysed using quantitative and qualitative data solving techniques. According to the findings of the study, candidate teachers have generated 62 metaphors as to the concept of school. Examined as regards with their similarities, nine conceptual categories have come up.

PDF Formatında İndir

Download PDF