image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi-Gözlem Yönteminin Uygulanma Durumunun İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Study of Application for Excursion Observation Method in Primary School 2nd Grade Social Studies
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırma, İlköğretim II. Kademe Sosyal Bilgiler derslerinde gezi-gözlem yönteminin uygulanma durumunun incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın verileri 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında, Kütahya merkez ve ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan 143 kadrolu Sosyal Bilgiler öğretmeninden betimsel tarama modeli kullanılarak toplanmıştır. Araştırmada uzman görüşleri alındıktan sonra araştırıcı tarafından geliştirilen ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak analizler yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, dağılımın belirlenmesi amacıyla frekans ve yüzdelik değerleri; değişkenler arasındaki farkın anlamlılığını belirlemek amacıyla ilişkisiz örneklemler için t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Sosyal Bilgiler derslerinde gezi-gözlem yöntemine yeterince yer verilmediği tespit edilmiştir. Yer veren öğretmenlerin çoğunluğu bu yöntemi bahar aylarında kullanmaktadır. Öğretmenler gözlem gezilerini daha çok üniteden/konudan bağımsız olarak öğrencilerin derse olan motivasyonlarını artırmak için kullanmakta ve gezi sonrası sınıfta daha çok sözlü anlatım etkinliğini kullanmaktadırlar. Öğretmenlerin gözlem gezilerini kullanımda karşılaştıkları en büyük zorluk ise öğrencilerin gezilerdeki disiplinsiz davranışlarıdır.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to investigate how field trips are conducted at 2nd grade of primary schools as a part of social studies course. Data for this research is compiled from 143 permanent Social Studies teachers working throughout 2011–2012 Education Year in the primary schools of central Kütahya and its districts. Data is compiled by using descriptive search model. In the research, after taking expert opinions, a measuring tool developed by the researcher is used. Data obtained from the research were transferred to computer, and analyses were made. In the analysis of the data, frequency and percentage values have been used to determine the distribution. Also a single factor variance analysis and t-test for independent samples have been used to determine the significance of difference between the variables. As a result of the research, it has been realized that insufficient importance is given to field trip method in Social Studies lessons. Most of the teachers using this method apply it in spring months. Teachers usually make use of field trips independent from unit/topic to increase the students’ motivation, and they generally use verbal expression in the class after tours. The biggest difficulty teachers encounter while using tour-observation method is the students’ undisciplined behavior.

PDF Formatında İndir

Download PDF