image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 4
Makale Başlık: Kırsal ve Kentsel Kesimdeki Öğrenci Velilerinin Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Kütahya ili Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Evaluation of Students’ Parents’ Attitudes in Rural and Urban Areas towards Technology and The Use of Technology in Classes: The Sample of Kutahya
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Araştırmanın amacı; kırsal ve kentsel kesimdeki öğrenci velilerinin teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutumlarını değerlendirmektir. Bu araştırma tarama modelinde olup, betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiş bir çalışmadır. Örneklem, seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerimden tabakalı amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Araştırmanın örneklemini Kütahya ilinin kentsel ve kırsal kesiminde yaşayan toplam 13 okuldan 644 5. sınıf öğrenci velisi oluşturmaktadır. Velilerden 346’ sı kentsel kesimde yaşarken 298’ i kırsal kesimde yaşamaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kenar (2012) tarafından geliştirilen likert tipi bir ölçek olan “Teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik veli tutum ölçeği” kullanılmıştır. Veriler SPSS 16.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kentsel kesimdeki veliler ile kırsal kesimdeki velilerin teknoloji ve derslerde teknoloji kullanımına yönelik tutumları arasında kentsel kesimdeki öğrenci velileri lehine anlamlı bir fark olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Velilerin bu konudaki farkındalıklarını arttırmak için çalışmalar yapılabilir.
Alternatif Dilde Özet: In today's world technology is an indispensable part of life, the use of technology in teaching and learning environment is an important place. The purpose of this study, examine the students’ parents’ attitudes in rural and urban areas towards technology and the use of technology in classes. This research is in the screening model is a descriptive study was carried out with the relational survey model type. The sample was selected stratified purposeful sampling method. The participants are 644 students’ parents in rural and urban areas in Kutahya. “The scale of attitudes towards technology and use of technology in classes” developed by Kenar (2012) were used as data collection tool. The data were analyzed through SPSS 16.0 program. Performed in this study, parents of students living in both rural and urban areas has a positive attitude towards technology and the use of technology in classes and findings indicated that between the Students’ Parents’ Attitudes In Rural And Urban Areas is significantly differed. The studies can be performed to increase awareness of parents’ for this issue.

PDF Formatında İndir

Download PDF