image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 2
Makale Başlık: Effective Teaching and Improving Teacher Quality
Makale Alternatif Dilde Başlık: Etkili Öğretmenlik ve Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 10.06.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Effective teaching is directly and strongly related to student learning and success. Therefore, identifying the characteristics of effective teachers, knowing their instructional and organizational strategies, communication styles, attitudes and behaviors are critically important especially in relation to strategic planning in education, training of pre-service teachers, and preparation of professional development programs for in-service teachers. Although international research on effective teaching is not limited, studies in Turkey related to this area need to be increased. In the current investigation, literature review method was employed focusing on recent research on effective teaching. The findings of a great deal of research were used to identify the characteristics of effective teachers. Some potential links to the issues related to the training of effective teachers and sustainability in Turkey were also discussed using international examples; and suggestions were provided. This research is expected to shed light on prospective research on effective teaching, promote the development of effective educational strategies in the field and provide guidance for in-service teachers.
Alternatif Dilde Özet: Etkili öğretmenlik, öğrenme ve öğrenci başarısı ile doğrudan ve kuvvetle ilişkilidir. Bu nedenle, etkili öğretmenlerin niteliklerinin tanımlanması, öğretim ve organizasyon stratejilerinin, öğrencilerle iletişim biçimlerinin, tutum ve davranışlarının bilinmesi, eğitime yönelik stratejik planlamada, öğretmen adaylarının yetiştirilmesinde ve hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanmasında büyük öneme sahiptir. Dünya genelinde etkili öğretmenlik üzerine yapılan araştırma sayısı azımsanmayacak düzeyde olmakla birlikte, Türkiye’de bu alanda yapılan araştırmalar artırılmalıdır. Yakın zamanlı çalışmalara odaklanılan literatür incelemesine dayalı bu araştırmada, pek çok çalışmanın bulgusundan faydalanılarak etkili öğretmenlerin özellikleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca ülkemizde etkili öğretmenlerin yetiştirilmesinde ve sürdürülebilirliğinde yaşanan sorunların bir bölümü potansiyel nedenleriyle ve uluslararası örneklerle birlikte tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışmayla etkili öğretmenliğe ilişkin yapılacak araştırmalara fayda sağlanması, alanda geliştirilecek stratejilere destek olunması ve etkili öğretmenlik konusunda öğretmenlere rehberlik edilmesi hedeflenmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF