image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 1
Makale Başlık: 6. Sınıf Öğrencilerinin Denklemler Konusunda Sahip Oldukları Yanılgıların Giderilmesine Yönelik Bir Çalışma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Study on Overcoming Misconceptions of 6th Graders About Equations
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin “birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler” konusundaki hatalarını tespit etmek ve bu hataları gidermektir. Nitel ve nicel araştırmanın bir arada kullanıldığı karma desene sahip bu çalışma, 2011-2012 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 25 altıncı sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak sekiz bölümden oluşan ve 20 açık uçlu soru içeren bir test hazırlanmıştır. Bu testle öğrencilerin bu konuda sahip oldukları hatalar, betimsel analiz ile tespit edilmiş, daha sonra bu öğrencilerle sekiz ders saati süresince her bir hatayı gidermeye yönelik hazırlanmış etkinliklere dayalı bir öğretim gerçekleştirilmiştir. Öğretim sonrası, daha önce ön-test olarak uygulanan kavram testi aynı gruba son-test olarak tekrar uygulanmış ve etkinliklerin öğrencilerin hatalarını gidermedeki etkisine bakılmıştır. Bunun için SPSS 16.0 paket programındaki ilişkili örneklemler t testinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, yapılan etkinliklerin öğrencilerin “birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler” konusundaki hatalarını azalttığı tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine and overcome misconceptions of 6th graders about first degree equations with one unknown. The study has a mixed research design and was conducted with 25 sixth graders in a public school during the spring semester of the 2011-2012 academic year. Data were collected through a test of 20 open-ended items developed by the researcher. The misconceptions were detected through descriptive analysis of the test. Then, students were being taught based on activity-based instructional methods for eight hours. The test was also given at the end of the instruction as a post-test to examine the effectiveness of the activity-based instruction with overcoming their misconceptions. Data were analyzed by paired samples t test through SPSS 16.0. Findings indicated that activity-based instruction was effective in overcoming students’ misconceptions.

PDF Formatında İndir

Download PDF