image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sosyal Becerileri ve İnternet Bağımlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examination of the Relationship Between the Social Skills and Internet Addiction of Preschool Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin sosyal becerilerinin, internet bağımlılıkları üzerindeki yordayıcı etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu, Denizli il Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokulların anasınıflarında, bağımsız anaokullarında ve uygulama anaokullarında görev yapan 150 okul öncesi eğitim öğretmeni oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak, Riggio tarafından 1986 yılında geliştirilen ve Yüksel (1998) tarafından Türkçe'ye uyarlanan, Sosyal Beceri Envanteri (SBE); Young (1996) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye uyarlama çalışması Bayraktar tarafından 2001 yılında yapılan İnternet Bağımlılığı Ölçeği (İBÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde Basit Doğrusal Regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin sosyal becerileri ile internet bağımlılıkları arasında olumsuz yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin sosyal duyarlılık, sosyal kontrol, duyuşsal kontrol ve duyuşsal anlatımcılık becerileri internet bağımlılıklarını anlamlı biçimde yordamaktadır. Sosyal anlatımcılık ve duyuşsal duyarlık becerileri ise internet bağımlılıklarını anlamlı düzeyde yordamamaktadır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to reveal whether social skill levels of preschool teachers have a predictor effect on the internet addiction or not. The sample group of the study consists of 150 teachers rendering service in kindergarten classes at primary schools of Denizli Provincial Directorate for National Education, as well as independent kindergartens and practice kindergartens. In the study, Social Skills Inventory (SSI) was used to measure the social skill levels of teachers and Internet Addiction Scale (IAS) was used to measure their internet addiction. According to results, there is a significant relationship between the internet addiction levels of teachers and all the subscale levels of social skills. According to this result, as level of one of the subscales of social skills increases, the internet addiction decreases and as the social skill level decreases, the internet addiction level increases. In addition, the internet addictions of preschool teachers are predicted by the social sensitivity skills, which are among the social skills, at most. They are followed by social control, emotional control and emotional expressivity.

PDF Formatında İndir

Download PDF