image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 4
Makale Başlık: Ders Çalışmaya Yönelik Tutum, Akademik Erteleme ve Aralarındaki Çoklu Aracılık İlişkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Attitudes toward Studying, Academic Procrastination and Multiple Mediation Analysis between Them
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, meslek lisesi öğrencilerinin ders çalışmaya değer verme, ders çalışmaya istekli olma, ders çalışmayı alışkanlık haline getirme ve akademik erteleme eğilimlerini ve aralarındaki aracılık ilişkisini incelemektir. İlişkisel tarama modeli kullanılmış olup veriler akademik erteleme eğilimi ölçeği ve ders çalışmaya yönelik tutum ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ANOVA ve çoklu aracılık ilişkisi analizinden yararlanılmıştır. Biri kız meslek lisesi, biri erkek endüstri meslek lisesi, diğeri de karma meslek lisesi olmak üzere üç meslek lisesinden 278 öğrenci araştırmaya katılmıştır.. Sonuçlar, öğrencilerin ders çalışmaya değer verdiklerini, istekli oldukları ama aynı düzeyde alışkanlık haline getirme eğiliminde olmadıklarını ve akademik erteleme eğilimlerinin orta düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Kız öğrencilerin tutumları erkeklere göre daha olumlu iken akademik erteleme eğilimi ise anlamlı düzeyde daha azdır. Ayrıca sabah ve öğleden sonra çalışanların ders çalışmaya yönelik tutumları gece çalışanlara göre daha olumlu iken, erteleme eğilimi de gece çalışanlarda daha fazla görülmüştür. Çoklu aracılık ilişkisi analizi sonuçlarına göre, cinsiyet faktörü kontrol edildiğinde, ders çalışmaya değer vermenin, ders çalışmaya istekliliği ve alışkanlık haline getirmeye neden olarak akademik erteleme eğilimini anlamlı şekilde yordadığı görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: This study aims to examine vocational high school students’ attitudes towards studying (valuing studying, willing to study, studying as a habit), academic procrastination behaviors and causal mediation relationship among them. 278 students from three vocational high schools were participated in the study. Correlational research design was applied. In order to collect data, Aitken Academic Procrastination Inventory and Attitudes toward Studying Scale was used and in order to analyze data, ANOVA and multiple mediation analysis methods were utilized. Results showed that students value studying and willing to study but they do not have a tendency for studying as a habit in the same way. Attitudes of girls were more positive than boys and procrastination among girls were significantly lower than boys. Attitudes of students who prefer studying in the morning and afternoon have more positive attitudes towards studying and students who prefer studying in the evening tend to procrastinate more than the others. According to multiple mediation analysis results, when gender of students was controlled, valuing studying indirectly affects academic procrastination through willingness to study and studying as a habit.

PDF Formatında İndir

Download PDF