image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 4
Makale Başlık: Polis Öğrencilerinin Dersler ve Eğitmenlerden Memnuniyet Düzeyleri: Memnuniyet Akademik Başarıyı Etkiliyor mu?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Police Students’ Satisfaction of Courses and Instructors: Does it affect Academic Success?
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Öğrencilerin memnuniyet düzeyinin ölçülmesi, eğitim sisteminin aksayan yönlerini bularak eğitimin kalitesini artırabilmek adına etkili iyileştirme yapmada kullanılabilecek önemli bir araçtır. Bu araştırmada bir Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim gören 2. sınıf öğrencilerinin aldıkları derslere ve bu derslerin öğretim elemanlarına ilişkin memnuniyet düzeyleri ile bu düzeylerin akademik başarıya olan etkisi incelenmiştir. Araştırmada iki çeşit veri toplanmıştır. Birinci veri öğrencilerin dersler ve öğretim elemanlarına ilişkin memnuniyet düzeyleridir. İkinci veri ise araştırmaya katılan öğrencilerin derslere ait dönem sonu notlarıdır. Araştırmanın verileri betimsel istatistikler, ANOVA, Korelasyon ve Çoklu Regresyon testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular öğrencilerin derslerinden ve öğretim elemanlarından iyi düzeyde memnun olduklarını göstermiştir. Ancak, bulgular, öğrencilerin gerek derslere ilişkin gerekse öğretim elemanlarına ilişkin memnuniyet düzeylerinin derslere ve öğretim elemanlarına göre anlamlı derecede farklılaştığını göstermiştir. Ayrıca, öğrencilerin derslere ve öğretim elemanlarına ilişkin memnuniyet düzeyleri ile bu derslere ait not ortalamaları arasında pozitif yönlü, anlamlı ve güçlü bir ilişki olduğunu anlaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Assessing the satisfaction levels of students is an important tool for finding the failures of the educational systems and making effective enhancements to increase the quality of the education. This research study assesses second class students’ satisfaction levels about the courses and instructors of a police vocational school of higher education and the effect of student satisfaction levels over academic success. Two types of data were collected for this study. The first data includes the satisfaction levels of students about courses and instructors. The second data includes students’ final grades. The data sets were analyzed using descriptive statistics, ANOVA, correlation, and multiple regression tests. The findings demonstrated that students are satisfied with both the courses and the instructors; however, satisfaction levels significantly differed based on different courses and instructors. Moreover, a significant positive relationship was found between the satisfaction level of courses and instructors with academic success.

PDF Formatında İndir

Download PDF