image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 4
Makale Başlık: Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kullandıkları Öğretim Yöntem ve Teknikleri Üzerine Bir Araştırma: Amasya Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Investigation of Science Teachers’ Teaching Methods and Techniques: Amasya Case
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri dersi öğretmenlerinin hangi öğretim yöntem ve tekniklerini derslerinde daha ağırlıklı olarak kullandıklarını belirlemektir. Özel durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada araştırmacılar çalışma için veri toplamak amacıyla araştırma sürecinde çalışmaya gönüllü olarak katılan 60 fen bilgisi öğretmenine anket uygulamışlardır. Bunun devamında ise araştırmacılar ankete katılan 60 öğretmenden 6 tanesi rastgele seçerek çalışmanın amacına yönelik gözlem yapmış ve çalışmaya katılan bu öğretmenlerin derslerine girdikleri 154 öğrenciyle görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Çalışma sonucunda, araştırmacılar çalışmaya katılan öğretmenlerinin genel olarak anlatım yöntemini kullanmayı daha çok tercih ettiklerini ve bu yöntemi soru-cevap, gösteri ve örnek olay yöntemi ve problem çözme yöntemleri ile destekledikleri sonucuna ulaşmışladır. Ayrıca, çalışmaya katılan öğretmenlerin öğrenci merkezli tartışma, laboratuar, rol oynama ve proje temelli öğrenme yöntemlerini daha az tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda araştırmacılar özetle bu çalışmaya katılan öğretmenlerin öğretim yöntem ve teknikleri kullanımında teori ve uygulama açısından bazı farkları olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the methods and techniques science teachers mostly employ in their classrooms. To collect data, the researchers employed a survey with 60 science teachers and randomly selected 6 of them to observe these selected teachers in real classroom situation. Furthermore, the researchers invited 154 students taught by the selected 6 teachers in this study, for focus group interviewing. After analyzing the collected data, the researchers found that teachers in this study 1) were more likely to use narrative method, 2) supported their teaching with question and answer, demonstration, case study, and problem solving methods and techniques, and 3) rarely employed student centered discussion, laboratory practice, role playing and project-based learning methods in their classroom. Consequently, there exist some differences between theory and practice regarding teaching methods and techniques of teachers in this study

PDF Formatında İndir

Download PDF