image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Bilgisayar Destekli Öğretimin İlkokuma Yazma Başarısına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Effect of Computer Assisted Instruction on Elementary Reading and Writing Achievement
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu çalışmada bilgisayar destekli öğretimin ilkokuma yazma başarısına etkisi incelenmiştir. Son-test kontrol gruplu desene sahip bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu deney grubunda 32, kontrol grubunda 32 öğrenci olmak üzere toplam 64 ilköğretim 1.sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Uygulama, deney grubunda bilgisayar destekli öğretimle yürütülürken kontrol grubunda geleneksel öğretimle sürdürülmüştür. Veriler, “Veli Anketi”, “Okuma Kavramları Ölçeği”, “Başarı Testi”, “Okuma Değerlendirme Formu” ve “Yazı Değerlendirme Formu” ile toplanmış ve ki kare, frekans ve t testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bilgisayar destekli okuma yazma öğretimi gören öğrenciler ile geleneksel öğretim görenlerin yazı, noktalama ve okuma başarılarında anlamlı fark bulunmuş ancak okuduğunu anlama ve yazma başarılarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Genele bakıldığında ilkokuma yazma başarılarında anlamlı fark bulunmuştur. Evinde bilgisayar olmayan deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ilkokuma yazma başarılarında anlamlı fark bulunmuş ancak evinde bilgisayar olanların ilkokuma yazma başarılarında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuçlar, farklı yazarların araştırma sonuçları incelenerek tartışılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The research investigated the effect of computer assisted instruction (CAI) on elementary reading and writing achievement (ERWA). The sample consisted of 64 first graders (32 in the experimental group and 32 in the control group) in the 2006-2007 academic year. This quasi-experimental study had a posttest only control group design and was conducted during the first semester. The experimental group was taught by CAI and the control group was taught by traditional instruction. Data were gathered through ‘Parent Questionnaire’, ‘Reading Concepts Scale’, ‘Achievement Test’, ‘Reading and Handwriting Observation Form’ and analyzed by chi-square, frequency and t test through SPSS 12.0. The main findings of the study were as follows: (1) CAI affected first graders’ handwriting, reading fluency and punctuation, (2) CAI didn’t affect their writing and reading comprehension, (3) CAI affected ERWA of those who did not have any computer at home.

PDF Formatında İndir

Download PDF