image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Teachers' Perception and Opinions Regarding the Communication Skills of School Administrators
Makale Alternatif Dilde Başlık: Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmenlerin Algı ve Görüşleri
Makale Eklenme Tarihi: 28.02.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this study is to evaluate communication skills of school administrators according to the perceptions and opinions of the branch teachers working in secondary schools. In the study, the explanatory pattern involving the quantitative and qualitative methods was used. Quantitative part of the study was designed in the screening model. The quantitative data was collected from 211 teachers working in the province of Sivas through the "Scale for Communication Skills of School Principals". The qualitative part of the study, however, was conducted in accordance with the case study design. The qualitative data, on the other hand, was obtained from 20 teachers working in the province of X through the semi-structured interview form. Quantitative findings of the study show that the teachers perceive the communication skills of school administrators highly positive whereas they, in general, they find the communication skills of school administrators unsatisfying according to the qualitative findings. In this context, we can say that the qualitative findings do not support the quantitative findings, and accordingly, the school administrators have problems in their communication skills.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin iletişim becerilerini ortaokullarda görev yapan branş öğretmenlerinin algılarına ve görüşlerine göre değerlendirmektir. Araştırmada, nicel ve nitel yöntemleri içerisine alan açıklayıcı (explanatory) desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümü tarama modelinde desenlenmiştir. Nicel veriler, X ilinde görev yapan 211 öğretmenden, “Okul müdürlerinin İletişim Becerileri ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın nitel bölümü ise durum çalışması desenine uygun olarak yürütülmüştür. Veriler, nicel bölümde kullanılan ölçeğin içeriğine uygun olarak hazırlanan 5 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla X ilinde görev yapan 20 öğretmenden yüz yüze yapılan görüşmelerle elde edilmiştir. Araştırmanın nicel bulguları öğretmenlerin, okul yöneticilerinin iletişim becerilerini yüksek düzeyde olumlu algıladıklarını; nitel bulgular ise öğretmenlerin, okul yöneticilerinin iletişim becerilerini genel olarak yeterli bulmadıklarını göstermektedir. Bu bağlamda nitel bulguların nicel bulguları desteklemediği buna bağlı olarak okul yöneticilerinin iletişim becerilerinde sorunlar olduğu söylenebilir. Nitel ve nicel bulgular arasındaki farklılıklar ise nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin farklı paradigmalara sahip olmasına bağlanabilir.

PDF Formatında İndir

Download PDF