image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerine (TPAB) İlişkin Yeterlilik Algıları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Senior Pre-service Teachers’ Senses of Efficacy on their Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmada eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin teknolojik pedagojik alan bilgilerine (TPAB) ilişkin yeterlilik algılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi ve TPAB yeterlilik algısı ile bilgisayar kullanma sıklığı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama modeline ve nedensel-karşılaştırma ile korelasyonel yöntemlerin kullanıldığı ilişkisel tarama modeline göre tasarlanmıştır. Çalışmaya eğitim fakültesi son sınıfına devam eden 365 öğrenci katılmıştır. Veriler Şahin (2011) tarafından geliştirilen TPAB ölçme aracı kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğlecilerin genel TPAB ve alt bilgi alanlarına ilişkin yeterliliklerini iyi düzeyde algıladıkları belirlenmiştir. TPAB yeterlilik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılaşmadığı gözlenirken, bölüm ve bilgisayar sahibi olma durumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaştığı bulunmuştur. Öğrencilerin bilgisayar kullanma sıklıkları ile TPAB yeterlilik düzeyleri arasında düşük ve orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Son olarak, Öğrencilerin TPAB yeterlilik algılarının en güçlü yordayıcılarının Pedagojik Alan Bilgisi, Teknolojik Pedagoji Bilgisi, Teknolojik Alan Bilgisi ve Pedagoji Bilgisi yeterlilik algıları olduğu görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: This research investigates the preservice teachers’ senses of efficacy about their technological pedagogical content knowledge (TPACK) in terms of some variables, and the association between their perceived efficacy and frequency of computer use. It was designed based on a baseline descriptive survey method, followed by associational models of casual-comparison and correlation. The research group comprised 365 senior preservice teachers. The data were collected using TPACK survey developed by Şahin (2011). Results suggested that participants had favorable perceptions of efficacy in terms of TPACK and its domains. While no statistical differences were observed for gender, significant differences were established with regard to department and computer possession variables. Low-to-medium level of positive significant correlations were found between preservice teachers’ frequency of computer use and perceived efficacy of TPACK. Finally, Pedagogical Content Knowledge, Technological Pedagogical Knowledge, Technological Content Knowledge, and Pedagogical knowledge were found to be the significant predictors of TPACK.

PDF Formatında İndir

Download PDF