image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Örgüt İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of the Relationship Between the Organizational Climate and Transformational Leadership Roles of the School Administrators
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmada, ilköğretim kurumlarında görev yapan öğretmen algılarına göre, örgüt iklimi ile okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik davranışları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Erzurum ili Yakutiye ilçesindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ilköğretim kurumlarında görev yapmakta olan 258 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Örgütsel İklim Ölçeği” ile “Dönüşümcü Liderlik Anketi” kullanılmıştır. Betimsel bir çalışma olan bu araştırmada verilerin çözümlenmesinde standart sapma, ortalama, Pearson Momentler Çarpım korelasyonu ve çoklu doğrusal regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim okul yöneticilerinin dönüşümcü liderlik özellikleri ile örgüt iklimi arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, dönüşümcü liderliğin idealleştirilmiş etki, esin kaynağı olma, bireyselleştirilmiş ilgi boyutlarının örgüt ikliminin destekleyici müdür davranışları boyutunu pozitif yönde ve anlamlı düzeyde yordadığını göstermiştir. Örgüt ikliminin emredici müdür davranışları ve umursamaz öğretmen davranışları boyutları dönüşümcü liderliğin esin kaynağı olma boyutu tarafından yordandığını göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this research, the correlation between the transformational leadership roles of school administrators and climate of organization according to perceptions of teachers who officiate in primary schools was analyzed. The sample of this research consisted of 258 teachers who officiate in public primary schools in Yakutiye, Erzurum that subordinated to Ministry of Education in 2013-2014 educational years old. As data collection tools in research, ““Organizational Climate Scale’’” and ““Transformational Leadership Survey’’” was used. In this descriptive research ,while analyzing the data was profited from standard deviation ,average, Pearson Product-Moment Correlation and multiple linear regression. Results of research showed that the transformational leadership roles of school administrators and climate of organization has a moderately significant correlation. The results of regression analysis predicted idealized effect, being inspiration and individualized concern sides of transformational leadership and supportive administrator behaviour side of climate of organization positively and meaningfully. School administrators’ imperious behaviours and teachers’ unconcerned behaviours sides of climate of organization predicted being inspiration side of transformational leadership. The results of research was discussed depending on improve climate of organization in schools and transformational leadership behaviours of school administrators

PDF Formatında İndir

Download PDF