image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 1
Makale Başlık: An Investigation about High School Students’ Mathematics Anxiety Level According to Some Variables
Makale Alternatif Dilde Başlık: Lise Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
Makale Eklenme Tarihi: 28.02.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The purpose of this study is to investigate high school students’ mathematics anxiety level according to school type, perceived primary and secondary mathematics teachers’ attitude and gender variables. The participants of the study consist of 252 high school students from a city of Central Anatolia during 2011-2012 education year. Research data were collected using by “Mathematics Anxiety Questionnaire”. The study results reveal that high school students' mathematics anxiety level was at medium level. Additionally there were considerable statistical differences among students’ mathematics anxiety levels according to perceived primary and middle school mathematics teachers’ attitude at some sub factors. We also found that Anatolian high school students’ anxiety level lower then vocational high school students’ anxiety level and there was significant difference among mathematics anxiety level of the students according to gender.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersine yönelik kaygı düzeylerinin okul türüne, öğrencilerin ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin tutumlarına ve cinsiyet değişkenine göre incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını İç Anadolu Bölgesindeki bir ilde 2011-2012 öğretim yılında öğrenim gören 252 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada verilerin toplanmasında “Matematik Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, lise öğrencilerinin matematik kaygısı düzeyleri orta seviyededir. Ayrıca öğrencilerinin kaygı düzeylerinde algılanan ilkokul ve ortaokul öğretmeni tutumlarına göre bazı alt faktörlerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir. Bununla birlikte Anadolu Lisesi öğrencilerinin kaygı düzeylerinin, meslek lisesi öğrencilerinin kaygı düzeylerinden, kız öğrencilerin kaygı düzeylerinin erkek öğrencilerin kaygı düzeylerinden daha düşük olduğu görülmüştür.

PDF Formatında İndir

Download PDF