image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitimde Tablet Bilgisayar Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Bir Durum Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Student’s Opinions for Using Tablet PCs in Education: A Case Study
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Tablet bilgisayarlar geleneksel derslerde karşılaşılan bazı problemlere çözüm üretebilecek araçlar olabilir. Bu nitel durum çalışmasının amacı eğitim-öğretim sürecinin etkinliğinin arttırılması için bir derste gerçekleştirilen sınıf içi tablet bilgisayar uygulaması ile ilgili öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesidir. Çalışmaya eğitim fakültesi öğrencilerinden 20 (%62.5) erkek ve 12 (%37.5) kız öğrenci katılmıştır. Katılımcılara açık uçlu olarak şu iki soru yöneltilmiştir: Derste tablet bilgisayar kullanımı için görüşleriniz nelerdir? ve Tablet bilgisayarlar derslerde nasıl kullanılırsa daha etkili olur? Ayrıca katılımcıların cinsiyetleri ve dokunmatik ekran kullanımı tecrübeleri ile ilgili veriler toplanmıştır. Katılımcıların görüşleri doğrultusunda belirlenen beş tema (öğretim yaklaşımı, öğrenci deneyimi, zaman yönetimi, teknik alt yapı ve aidiyet) altında ifadeler gruplanmıştır. Buna göre, tablet bilgisayarların öğretim sürecine entegrasyonu ile alakalı görüşlerinin genelde negatif yönde olduğu ve bu süreçte pek çok problemle karşılaştıkları görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: Tablet PCs may produce solutions to some problems experienced in the traditional classes. The purpose of this qualitative case study is to evaluate students' suggestions about a tablet-enhanced learning environment which aims to increase the efficiency of the instructional process in the classroom. The participants of the study were 20 (62.5%) male and 12 (37.5%) female pre-service teachers. Two open-ended questions were directed to the participants: (I) What are your suggestions about the tablet-enhanced learning environment? and (II) How could tablet PCs be used more effectively during the lessons? Also, information regarding the pre-service teachers’ genders and their experiences with touch screen devices was collected. It was found that students’ opinions about the tablet-enhanced instruction were negative with respect to the five themes found (instructional approach, student experience, time management, technical problems and ownership) and they faced some problems during the instructions in the classroom.

PDF Formatında İndir

Download PDF