image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkçe Öğretmenlerinin Pekiştirme ve Değerlendirme Amacıyla Yürüttükleri Performans Görevi Çalışmalarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of Performance Task Studies Applied by Turkish Teachers for the Purpose of Consolidation and Evaluation
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ortaokul Türkçe derslerinde öğrencilere üst düzey zihinsel, dilsel ve sosyal beceriler kazandırmada ve öğrencilerin süreçteki gelişim durumlarını belirlemede kullanılan performans görevi uygulamalarının genel bir görünümünü sunmaktır. Nitel araştırma yaklaşımının eylem araştırması deseninde yürütülmüş olan bu araştırmada görüşme ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma, 13 Türkçe öğretmeninin oluşturduğu bir çalışma grubu üzerinden yürütülmüştür. Veriler, temel veri toplama aracı olarak 5 sorudan oluşan görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin gerçekleştirdikleri performans görevi sonucu ortaya konulan ürünler de incelenecek doküman olarak toplanmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlara göre, çalışma grubundaki öğretmenlerin tamamına yakınının zümre kararları doğrultusunda ve ders müfredatının öngördüğü biçimde performans görevi çalışmalarını gerçekleştirdikleri görülmüştür.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to provide an overview of the applications of task performance as they are used to determine the status of the development in process and acquire the senior mental, linguistic, and social skills of students in secondary school Turkish lessons. In this study which adapted action research design in qualitative research approach, the data were obtained through interviews and document analysis method. The study was conducted on a study group consisting of 13 Turkish teachers. The data were obtained using the main form of the interview as a means of data collection. Additionally, were collected as examined document that products made by the task performance of students. The data were examined with content analysis method. According to the results of the data, almost all of the teachers in the study group have implemented performance tasks in accordance with the decisions of branch and the curriculum of the course.

PDF Formatında İndir

Download PDF