image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2009/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının “Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme/Tasarımı” Dersinin Kazanımlarına İlişkin Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.04.2012
Okunma Sayısı: 685
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme/tasarımı dersinin kazanımlarına ilişkin görüşlerini çeşitli değişkenler açısından incelemektir. 2007–2008 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören 275 öğretmen adayı örnekleme alınmıştır. Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmış anket formu uygulanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme/tasarımı dersinin kazanımları ile sınıf düzeyleri ve öğretimde teknoloji kullanılan derslere karşı ilgi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu dersin kazanımları ile cinsiyet, öğretim şekli, teknoloji kullanımına yönelik ilgi, bilgisayar kullanım bilgisi ve mezun olunan lise arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF