image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Eğitsel Kısa Film ve Videoları Yeniden Düşünmek: Eğitsel Kısa Film ve Video Yarışmasına İlişkin Bir Değerlendirme
Makale Alternatif Dilde Başlık: Rethinking of Instructional Short Movies and Videos: An Evaluation the Instructional Short Movie and Video Competition
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada ulusal eğitsel kısa film ve video yarışmasına katılan eserler, öğretmen adaylarının öğrenim gördükleri bölüm, eserlerin film ya da video özelliği taşıma durumu gibi değişkenler bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen eğitsel kısa film ve video değerlendirme ölçeği ile nicel veriler elde edilmiştir. Geliştirilen değerlendirme ölçeği; görsel ve işitsel öğelerin kullanımı, hedefe odaklanma, içerik seçimi ve sunumu ile hedef kitleyi dikkate alma olarak dört başlık halinde yirmi madde olarak hazırlanmış ve her bir maddeye 1 ile 10 arasında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak kısa film ve videonun başarı puanı belirlenmiştir. Yarışmaya katılan 47 eserin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan değerlendirme, eğitsel film ve videolar arasında görsel ve işitsel ögelerin kullanımı, hedefe odaklanma, içerik seçimi ve sunumu alt boyutlarında anlamlı düzeyde fark olmadığını, hedef kitleyi dikkate alma alt boyutunda ise eğitsel videoların daha etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan film ve videoların değerlendirme puanlarının anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: In this study; the short films and videos taking part in National Instructional Short Film and Video Contest held in Kırıkkale University are evaluated in terms of some variables such as; the departments of the teacher candidates, whether the product is video or film. Quantitative methods were used in the study. The research method of the study is descriptive method. Quantitative data was obtained by using Short Movie and Video Assessment Scale prepared by the researchers the rubric consists of four sub-titles, the usage of audio-visual elements, focusing the aims and objectives, selection and presentation of the content, taking target group into consideration. There are 20 items in the scale. Each item can be graded between 1 -10 and the arithmetic mean of the items gives the total point of the films. All of the 47 films taking part in the contest were evaluated. According to the results, these films and videos are graded as average. Besides this, there are no significant difference between instructional short film and videos in terms of technical aspects, content, aims and objectives; but for the target group/audience, videos are graded as more effective than short films. In addition, the scores of the instructional short films and videos prepared by the students in Department of Computer and Instructional Technologies are considerably higher than the other departments’ scores.

PDF Formatında İndir

Download PDF