image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Meslek Lisesi ve Teknik Lise Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeyleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Information Literacy Level of Vocational School and Technical School Students
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: 21. yüzyıl, öğrenmeyi merkeze alarak yeni becerileri ve okuryazarlıkları zorunlu kılmaktadır. Bu beceriler yenilikçilik, teknoloji ve kariyer gibi beceriler olarak, okuryazarlıklar ise bilgi, teknoloji, kültür ve medya gibi okuryazarlıklar biçiminde sıralanabilir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, mesleki ve teknik eğitim lisesi öğrencilerinin bilgi okuryazarlık düzeyini incelemektir. Bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak bilgi okuryazarlık ölçeğinden yararlanılmıştır. Çalışmaya Ankara ilinden uygun örnekleme yöntemiyle seçilen meslek lisesi ve teknik lisedeki bilişim teknolojileri, muhasebe, çocuk gelişimi, adalet/zabıt kâtipliği ve yiyecek içecek hizmetleri bölümlerinin 11. sınıfında okuyan toplam 176 öğrenci katılmıştır. Toplanan verilerin analizlerinde frekans, yüzde ve aritmetik ortalama değerlerine göre betimsel analizler yapılmış, karşılaştırmalarda ise t-testi ve varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda, meslek lisesi öğrencilerinin bilgi okuryazarlığının “çoğu zaman” (=3.86) düzeyinde olduğu bulunmuştur. Cinsiyet açısından yapılan karşılaştırmada anlamlı bir farlılık bulunamamıştır. Okunulan bölümler açısından fark olup olmadığını belirlemek için yapılan analiz sonucunda ise bilgiye erişme boyutunda bilişim teknolojileri ve muhasebe bölümü öğrencilerinin yiyecek içecek hizmetleri bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bunun yanında bilgiyi kullanmada etik ve yasal düzenlemeler boyutunda da bilişim teknolojileri ve adalet/zabıt kâtipliği bölümü öğrencileriyle yiyecek içecek bölümü öğrencileri arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Çeşitli okuryazarlık türleri konusunda ve farklı mesleki ve teknik eğitim liselerinin çeşitli bölümlerinin katılımıyla nitel ve nicel araştırmaların yapılmasının yararlı olacağı önerilebilir.
Alternatif Dilde Özet: In 21.century it is necessary to gain new literacies and skills with focusing on learning. The skills can be exampled as career, technology and innovation and literacies as information, technology, culture and media. In this connection, the aim of this study is to examine vocational and technical high school students’ level of information literacy. The screening model is used. Information literacy scale is used for data collection. From 11th class 176 students from vocational and technical high schools’ departments of information technologies, accounting, child development, justice / clerkship, food and beverage services are participated in study, and they were selected by appropriate sampling method from Ankara province. For analyzes of collected data, descriptive analyzes were conducted according to the values of mean and standard deviation, the t-test and analysis of variance were used for comparison. At the end of study it is stated that the frequency of information literacy level os vocational school students’ is “often” ( x =3.86). A meaningful difference is not found according to gender. As a result of the analysis in order to determine whether there are differences in terms of sections in the part of the students' access to information there was a significant difference between students – departments of information technology, accounting and food and beverage service. Also there was a significant difference about dimension of ethical and legal regulations for using information between students-departments of information Technologies, justice / clerkship and food/beverage and between the students section It can be suggested that some qualitative and quantitative researches about different types of literacy at various vocational and technical education high schools can be useful.

PDF Formatında İndir

Download PDF