image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 2
Makale Başlık: Yönetici görüşlerine göre MEB 2013 Yılı Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Makale Alternatif Dilde Başlık: MEB 2013, Regulation for Administrator Assignment and Relocation Based On the Opinions of Administrators
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmada; 28 Şubat 2013 tarihli Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’ne, yönetmelikte yer alan puanlama ölçütlerine ve yönetmeliğin uygulanışı sürecinde yaşanan aksaklıklara ilişkin kurum yöneticilerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemleriyle, olgubilim desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmada, katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, bir ilde görev yapan 8 yöneticiden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak; yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde endüktif (inductive) betimsel analiz, içerik analizi ve sürekli karşılaştırma tekniği (constant comparison) kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda yönetici atama sürecine, farklı kurum tiplerinin birleştirilmesine ve zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin üç ana tema ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: In this study; it is aimed to determine the opinions of the institution managers concerning the Regulation for Administrator Assignment and Relocation dated February 28, 2013, the scoring criteria in the regulation and the disturbances experienced in the application process of the regulation. The study is carried out in accordance with the phenomenological pattern through qualitative research methods. The participants were determined with the criterion sampling method which is one of the purposeful sampling methods. The study group of the research is composed of the eight managers serving in a province. In the study, a semi-structured interview form was used as data collection tool. In the interpretation process of the interviews, the inductive descriptive analysis, the content analysis and the constant comparison technique were used. Three main themes have come out regarding the result of the data analysis process of assigning the administrators, the combining of the different types of institutions and the application of the forced relocation.

PDF Formatında İndir

Download PDF