image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 4
Makale Başlık: Öğretmenlerin Mesleki İyilik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Test Edilmesi ve Kullanılması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Developing, Testing and Implementing the Scale of Teachers’ Professional Well-Being
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2015
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Bu çalışma, Öğretmenlerin Mesleki İyilik Algısı Ölçeğinin geliştirilmesi, bu ölçeğin test edilmesi ve kullanılmasını konu edinmektedir. Ölçek geliştirme süreçleri izlenerek AFA ve DFA analizleri yapılmış, maddetoplam ilişki değerleri incelenmiş , geçerlik ve güvenirliği (a=.90) sınanmış ölçek dört temel bileşen altında yedili likert tipinde toplam 21 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, Aksaray İlindeki resmi ilk ve ortaokullarda görev yapan farklı alanlardan 301 öğretmene uygulanmıştır. Ölçeğin kullanılması ile elde edilen verilere göre öğretmenlerin mesleki olarak kendilerini iyi düzeyde gördükleri ( x =5.74, Ss=.71), mesleklerinde yeni şeyleri deneme, yenilikleri takip etme, görevlerini daha iyi yapabilme açısından büyük ölçüde istekli oldukları, demografik değişkenlerin mesleki iyilik algılarında fark yaratmadığı saptanmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study was to develop and validate the Teachers’ Professional Well-being Scale. A total of 301 subject teachers working in primary and lower secondary public schools located in Aksaray province comprised the sample. In developing the scale we followed steps of scale development process and carried out EFA and CFA, examined item-total correlations , and tested reliability (a=.90) of the scale. Depending on the data, we concluded that teachers have a good level of professional well-being ( x =5.74, Sd=.71) and they are eager to perform better their profession, to follow new developments and to try new things in teaching profession. Besides, the study displayed that teachers’ demographic characteristics are not meaningful variables in explaining variances of their perceptions of professional well-being.

PDF Formatında İndir

Download PDF