image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 2
Makale Başlık: İlköğretim Altıncı Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teacher Opinions About Evaluation of 6th Grade English Lesson Curriculum in Primary Schools
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, İlköğretim Altıncı Sınıf İngilizce Ders Programının uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri belirlemektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışma, durum çalışmasının tek durum yaklaşımı kullanılarak desenlenmiştir. Eskişehir il merkezinde yer alan 11 ilköğretim okulunda görevli öğretmenlerden görüşmeyi kabul eden 13 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Grubun oluşturulmasında amaçlı örneklem tekniklerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılmıştır. Bu araştırmada veriler, görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Görüşme formlarından elde edilen veriler kodlanarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bazı önemli bulgular ise şunlardır: Altıncı sınıf İngilizce dersi öğretim programı öğrenci seviyesinin üstünde bulunmuş; programdaki konuların yoğun, zor ve çok fazla olduğu, bir biri ile ilişkili olmayan konuların yer aldığı belirlenmiştir. Programda konular için ayrılan sürenin yetmediği ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to determine the difficulties during the application of English lesson curriculum at 6th grades of primary schools. Being a qualitative research, this research was designed with single-case type of the case study. The study group consisted of 13 teachers working at 11 primary schools in Eskisehir centrum. Criterion sampling technique, one of the purposive sampling techniques, was used. The data was obtained by interview technique. Descriptive Analysis was used in analyzing the data. Data obtained by interview forms were coded, and particularly analyzed. Some important findings of the study are as follows: 6th grades syllabus’ level is found to be above the level of the students; subjects of the syllabus are intensive, difficult and too much; there are some subjects not being associated with each other. Besides, the time is too limited to cover the subjects.

PDF Formatında İndir

Download PDF