image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2009/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmenlerinin Ve Öğretmen Adaylarının Kendilerini Geliştirme İsteklerinin Değerlendirilmesi (Afyonkarahisar İl Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 17.04.2012
Okunma Sayısı: 71
Makale Özeti: Çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenlerinin kendilerini geliştirme isteklerini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Sınıf Öğretmenlerinin mesleki gelişim istekleri cinsiyet ve kıdem farkları göz önünde bulundurularak öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmiştir. Bu araştırmada Afyonkarahisar İl merkezinden ve merkeze bağlı beldelerden rastgele seçilen 94 sınıf öğretmenine ve Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programında okuyan rastgele seçilen 34 son sınıf öğrencisine uygulanan ölçek sonuçları yorumlanmıştır. Elde edilen bulgulara uygulanan t testi sonuçlarına göre; öğretmenlerin kendilerini geliştirme istekleri cinsiyetleri açısından öğretmen görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bulgulara uygulanan anova testi sonuçlarına göre ise; öğretmenlerin kendilerini geliştirme istekleri kıdemleri açısından öğretmen görüşleri arasında .05 düzeyinde anlamlı bir fark bulunmuştur. Aynı ölçek Sınıf Öğretmenliği son sınıf öğrencilerine de uygulanmış ve öğretmenlerin ölçekteki maddelere verdikleri cevaplarlarla karşılaştırılmıştır. Bulgulara uygulanan t testi sonucuna göre; sınıf öğretmenlerinin kendilerini geliştirme istekleri öğretmen ve öğretmen adayı arasındaki değerlendirmede .05 düzeyinde öğretmen adayları lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF