image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 2
Makale Başlık: The Problems of Advisers in the Subject of School Development
Makale Alternatif Dilde Başlık: Okul Geliştirme Konusunda Yöneticilerin Yaşadıkları Sorunlar
Makale Eklenme Tarihi: 10.06.2016
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: The aim of this performance is that to identify the problems faced by managers at the study of school improvement. At the research, the case study method of quantitative data pattern is used. Workgroup of this performance is formed by 22 administrator and co-administrator who receive education in “Fırat University”, “Institute of Education Sciences”, “The Section of Master Science of Training Management Planning Inspections and Economics”, at the program of the non-thesis master’s degree in 2013- 2014 academic year. An interview from which is semi-scheduled is applied to participants. Applied to the data obtained in the form of interview were subjected to descriptive analysis and these data were interpreted by divided into themes and categories. According to research results, manager’s most of the problem in development of physical resources is financial deficiencies, most serious problem in human resources is the lack of training given to staff and improving leadership is lack of leadership qualities of managers. The most experienced problem, in the development of school culture, is the lack of sense for belonging and displacement frequently. The biggest experienced problem for the development of education is being coerced in utilization of material and that is given all of the decisions by the center.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı okul geliştirme çalışmalarında yöneticilerin karşılaştıkları sorunları belirlemektir. Araştırmada nitel veri desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı tezsiz yüksek lisans programında 2013- 2014 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören 22 müdür ve müdür yardımcısı oluşturmaktadır. Katılımcılara yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Uygulanan görüşme formundan elde edilen veriler betimsel analize tabi tutulmuş ve bu veriler tema ve kategorilere ayrılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin fiziki kaynakların geliştirilmesinde en fazla yaşadığı sorun finansal yetersizlikler, insan kaynaklarında en fazla yaşanan sorun personele verilen eğitimin yetersizliği ve iletişimin geliştirilmesi, liderliğin geliştirilmesinde en fazla yaşanan sorun yöneticilerin liderlik vasfını taşımamasıdır. Okul kültürünün geliştirilmesinde en fazla yaşanan sorun aidiyet duygusunun oluşmaması ve sık yer değiştirmeler, öğrenci ve velilerin geliştirilmesine yönelik yaşanan en büyük sorun veli ile iletişim sıkıntısı ve velilerin ilgisizliğidir. Çevrenin gelişime yönelik yaşanan sorunlar; çevre ile bütünleşememek ve çevreyle ilişki kuramamak, eğitim- öğretimin geliştirilmesine yönelik yaşanan en fazla sorun materyal kullandırmada zorlanma ve tüm kararların merkezden verilmesidir.

PDF Formatında İndir

Download PDF