image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Sosyal Bilgiler Dersinde Değerlerin Ahlaki İkilem Yaklaşımı Yoluyla Öğretimi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Teaching Values Through The Moral Dilemma Approach in Social Studies Course
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretim programında verilmesi ön görülen değerlerin, Ahlaki ikilem yaklaşımıyla nasıl verilebileceğini deneysel olarak göstermek ve bu yaklaşımın öğrencilerin ahlaki düşünme süreçlerine etkisini ortaya koymaktır. Bu çalışma için, altıncı sınıf sosyal bilgiler dersinde öğretilmesi hedeflenen üç değer “sorumluluk, yardımseverlik ve doğal çevreye duyarlılık” seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan ahlaki ikilem senaryoları kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için seçilen yöntem olan içerik analizi yapılırken, temalar Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Kuramı’na uygun biçimde oluşturulmuştur. Buna göre katılımcıların ahlaki değerlendirmelerinin daha çok geleneksel düzeyde olduğu görülmüştür. Bulgular, uygulamada kullanılan ahlaki ikilemlerin öğrencilerin verdikleri kararların gerekçelerini düşünmelerini sağladığı ve onların ahlaki muhakeme yeteneğini geliştirdiğini göstermiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to demonstrate experimentally how to be gained of values which are anticipated to teach in Social Studies curriculum, through the approach of moral dilemma and to reveal the impact of this approach on students' moral thinking processes. In this study, three values “responsibility, helpfulness and sensitivity to the natural environment” were selected that were targeted to teach in six grade social studies course. As a tool of data collection in research, moral dilemma scenarios which were prepared by the researchers, was used. Themes were formed in accordance with Kohlberg's Moral Development Theory while content analysis method that was chosen for analysis of obtained data, was performing. In conclusion, it was observed that moral assessments of participants were in conventional level mostly. Findings showed that moral dilemmas used in the application make students to think about reasons for their decisions and developed their moral reasoning ability.

PDF Formatında İndir

Download PDF