image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 1
Makale Başlık: Development of Self-Efficacy Belief Scale for Planning and Organizing Educational Trips to Out of School Settings
Makale Alternatif Dilde Başlık: Okul Dışı Çevrelere Eğitim Amaçlı Gezi Düzenleyebilme Öz-Yeterlik İnancı Ölçeğinin Geliştirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 28.02.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this research study was to develop a scale for self-efficacy beliefs in planning and organizing educational trips to out of school environments. First of all, relevant literature on developing a scale was reviewed in this stage. Within this context, the researcher identified total 45 initial items. The draft scale consisting of total 39 items for pre-implementation stage was administered to 358 pre-service teachers in their fourth year in Giresun Education Faculty in 2013-2014 academic years. As a result of the analysis, total 9 items were excluded from the scale. Validity analysis of the scale was performed and it was found that the factor loadings of the 30 items before being exposed to rotation were between 0.46 and 0.71. It was also detected that the scale’s item-total correlation coefficients changed between 0.58 and 0.76. Moreover, total explained variance of the scale was determined to be 50.97 %. As a result of the reliability analysis, the scale’s Cronbach’s Alpha reliability coefficient was calculated to be 0.93, Guttmann Split-Half value was calculated as 0.89 and Spearman Brown reliability coefficient was computed to be 0.89.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, okul dışı çevrelere eğitim amaçlı gezi düzenleyebilme öz-yeterlik inancına yönelik bir ölçek geliştirilmesidir. Bu kapsamda öncelikle literatür taraması yapılmış ve 45 maddeden oluşan bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Kapsam geçerliği sonucunda 39 maddeye düşürülen taslak ölçek 2013-2014 öğretim yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 358 öğretmen adayına uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda taslak ölçekten 9 madde çıkarılmıştır. Ölçek maddelerinin rotasyona tabi tutulmaksızın faktör yüklerinin 0.46 ile 0.71 arasında olduğu görülmüştür. Ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayılarının 0.58 ile 0.76 arasında değiştiği görülmüştür. Ölçekte kalan 30 maddenin açıkladıkları toplam varyansın %50.97 olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı 0,93; Guttmann Split-Half değeri 0.89 ve Spearman Brown güvenirlik katsayısı da 0.89 olarak hesaplanmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF