image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 4
Makale Başlık: Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Early Mathematical Reasoning Skills
Makale Eklenme Tarihi: 1.12.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu araştırma, çocukların ölçme ve veri analizi-olasılık alanlarındaki matematiksel akıl yürütme becerilerini belirlemek için yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle “Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı” geliştirilmiş ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra çocuğun cinsiyeti, yaşı, devam ettiği kurum türü ve kuruma yarım/tam gün devam etme durumu, toplam okul öncesi eğitim alma süresi ile ebeveyn öğrenim durumu değişkenlerinin etkisi incelenmiştir. Çalışma grubunu Ankara ili merkez ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı anasınıfı, bağımsız anaokulu ve özel kreş, gündüz bakımevi ve anaokulundan rastgele seçilen, 60-74 ay arasında olan, tipik gelişim gösteren 204 çocuk oluşturmuştur. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen, bütüncül rubrik türündeki Erken Matematiksel Akıl Yürütme Becerileri Değerlendirme Aracı ve Çocuk Bilgi Formu ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda; geliştirilen aracın geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur. Sonuçlara göre erkek ve kız çocukların puanları arasında akıl yürütme alan ve türleri bakımından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed to determine the mathematical reasoning skills of children in the area of Measurement and Data Analysis-Probability. First, Evaluation Instrument for the Early Mathematical Reasoning Skills is developed, its validity and reliability is performed. Furthermore, variables such as the effect of child gender, age, institution attended and part/full time attendance to the institution, total duration of preschool attendance as well as educational background of their parents were analyzed. The study group is composed of randomly selected 204 children of typical development in x at the age of 60-74 months attending dependent and independent kindergarten, private preschools, daycare centers and kindergartens of Ministry of National Education. Data were collected using Evaluation Instrument for the Early Mathematical Reasoning Skills that is type of holistic rubric and Child Information Form that was developed by the researcher. The instrument developed was found to be reliable and valid. No significant difference was found between the scores of reasoning areas and types of boys and girls.

PDF Formatında İndir

Download PDF