image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesine Yönelik 4E Modeli Destekli Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Structure of Matter in the Unit of 4E Model and Its Impact on Science Process Skills
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, ortaokul 6. sınıf ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesine yönelik bilimsel süreç becerileri etkinlikleriyle zenginleştirilmiş dört aşamalı model destekli öğretmen rehber materyali geliştirmek ve bu materyalin öğretim sürecindeki bilimsel süreç becerileri açısından etkililiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Enger ve Yager (1998) tarafından geliştirilen bilimsel süreç becerisi testi 300 öğrenciye uygulanmıştır. ITEMAN programı ile güvenirliği düşük olan 5 madde çıkarıldıktan sonra, teste 31 maddelik son hali verilmiştir. KR-21 güvenirlik katsayısı. 81 olarak tespit edilmiştir. Bu çalışma yarı deneysel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Amasya ili Merkez ilçesinde belirlenen bir okulda 25 deney, 23 kontrol grubu öğrencilerinden oluşmaktadır. Uygulamalardan elde elden verilerin analizi sonucu, deneysel çalışma sonrasında araştırmaya katılan deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin bilimsel süreç becerileri puanları arasında istatistiksel olarak deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmaktadır. İlgili araştırma 6. Sınıf ‘Maddenin Tanecikli Yapısı’ ünitesi ile gerçekleştirilmiştir. Bilimsel süreç becerilerinin daha etkili bir şekilde kazandırılması için ilgili materyalde olduğu gibi etkinlikler diğer öğrenim düzeyleri ve konular için de geliştirilebilir. Böylelikle hem bilimsel süreç becerilerinin gelişiminin takibi yapılabilir, hem de öğrencilerin akademik başarıları arasındaki farklılıklar tespit edilebilir.
Alternatif Dilde Özet: This research with four-stage model is enriched with activities supported by the scientific process skills of teachers to develop guidance material and this material is carried out to determine the effectiveness of the process of teaching science process skills. For this purpose, scientific process skills test developed by Enger and Yager and applied on 48 students. Iteman program and 5 item with low reliability are removed. The final status is 31 items. The test result of the analysis of the collected data indicated that the test scores of students’ science process skills are significantly different and they were in favour of the experimental group. Primary education is the first stage of the education and this sort of research is extremely good for teacher candidates. By the help of this research, teacher candidates can receive a very good science education.

PDF Formatında İndir

Download PDF