image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Expanding Communication in the Transition Process: Can Edublogs Help?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Geçiş Sürecinde İletişimi Artırmak: Edublog’lar Yardımcı Olabilir mi?
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: This exploratory study examined the introduction and use of Edublogs as a collaborative communication tool in three university graduate courses to enhance the development of transition plans for students with disabilities. Participants were enrolled in one of three courses that addressed Transition and Legal Issues in Special Education. Pre-and-post surveys were given to determine participants’ knowledge, feelings, and experiences with the use of Edublogs, as well as their attitudes before and after the introduction and use of Edublogs. Results indicated that participants’ attitudes varied minimally; however, post-survey comments revealed more familiarity and comfort with the use of this Web 2.0 technology in collaborating with students, colleagues and families to enhance participation in transition meetings for students with disabilities with minimal barriers related to time and location.
Alternatif Dilde Özet: Bu keşfedici çalışma engelli öğrenciler için geçiş planlarının gelişimini güçlendirmek için üç üniversitedeki lisansüstü derslerde Edublog’ları iş birlikçi bir iletişim aracı olarak kullanımını ve tanıtımını incelemiştir. Katılımcılar Özel Eğitim’de Geçiş ve Yasal Meselelere değinen üç dersten birine kayıtlıdırlar. Katılımcıların Edubloglar hakkında bilgi, düşünce ve deneyimlerini belirlemek aynı zamanda Edublogların kullanımı ve tanıtımı öncesinde ve sonrasındaki tutumlarını belirlemek üzere ön-test ve son-test verilmiştir. Sonuçlar katılımcıların tutumlarının minimum düzeyde değiştiğini göstermiştir. Buna rağmen, Web 2.0 teknolojisine aşinalık ve kullanımdaki rahatlık öğrencilerle, iş arkadaşlarıyla ve ailelerle iş birliği içerisinde çalışarak zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın engelli öğrenciler için geçiş toplantılarındaki katılımı artırmaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF