image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Öğrenme Stilleri ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlar Üzerine Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Research on Students’ Learning Styles and Their Attitudes toward Science and Technology
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: İlköğretim öğrencilerinin sahip oldukları öğrenme stillerinin ve fen ve teknoloji dersine ilişkin tutumlarının incelendiği betimsel nitelikteki bu araştırma, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bir ilköğretim okulunda 444 ilköğretim ikinci kademe öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Grasha (1994) tarafından geliştirilen “Öğrenci Öğrenme Stilleri Ölçeği” ve Nuhoğlu (2008) tarafından geliştirilen “Fen ve Teknoloji Dersi Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde, öğrenme stillerinin belirlenmesinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımları, t testi, ki-kare testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Bulgulara dayalı olarak çalışmaya katılan tüm öğrencilerin öğrenme stillerinin cinsiyetlerine göre anlamlı düzeyde farklı olduğu (p<0,05) söylenebilir. Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutum ölçeğinden aldıkları puanların ortalamaları arasında cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığı belirlenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin fen ve teknoloji dersine yönelik tutumları ile öğrenme stilleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: This descriptive research which analyzes the relationship between learning styles and attitudes toward the science and technology course was conducted with 444 primary school students in Istanbul. “The Learning Styles Inventory” developed by Grasha (1996) and “The Attitude Scale of the Science and Technology Course” developed by Nuhoğlu (2008) were administered. Data on students’ learning styles were analyzed through frequencies (f) and percentages (%). Chi-square test, t test and one-way analysis of variance were also used. According to the results of the study, it was found out that there was a significant difference between students’ learning styles and their gender (p<0.05), but there was not a significant difference between students’ attitudes and their gender. Moreover, it was found out that there was no relationship between students’ learning styles and their attitudes toward the science and technology course.

PDF Formatında İndir

Download PDF