image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 1
Makale Başlık: Okulların Akademik İyimserlik Düzeyleri İle Değişime Açıklık Düzeyleri Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relationship between Academic Optimism Levels of Schools and Their Levels of Openness to Change
Makale Eklenme Tarihi: 24.10.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Tarama modelindeki bu çalışma, 208 kadın, 397 erkek olmak üzere 605 öğretmenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, okulların akademik iyimserlik düzeyleri ile değişime açıklık düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi, her iki düzeyin; cinsiyet, branş, kıdem, okul türü, okulda çalışan öğretmen sayısı, öğrenci sayısı ve mezun olunan okul türü değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmada veri elde etmek için, “Kişisel Bilgi Formu”, “Okulların Akademik İyimserlik Ölçeği” ve “Okulların Değişime Açıklık Ölçeği” kullanılmıştır. Bulgular, okulların akademik iyimserlik düzeyleri ile değişime açıklık düzeylerinin; cinsiyet, kıdem, okul türü, okulda çalışan öğretmen ve öğrenci sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılaştıklarını göstermektedir. Okulların akademik iyimserlik düzeyi ile değişime açıklık düzeyi arasında orta düzeyde pozitif bir ilişkinin olduğu ve akademik iyimserliğin değişime açıklığın anlamlı bir yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak, okulların akademik iyimserlik düzeyini yükseltmeye dönük çabaların değişime açıklık düzeyini yükseltebileceği söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The sample of this survey study consisted of 605 teachers (208 female and 397 male). It aims to determine the relationship between academic optimism levels of schools and their levels of openness to change and to detect whether those differ on selected variables such as gender, subject matter taught, teaching experience, and school type, number of teachers and students in school, and type of school graduated. Data were collected through the “Personal Information Form”, “Academic Optimism Scale of Schools” and “Openness to Change Scale of Schools”. Findings indicated that schools’ levels of academic optimism and openness to change differed significantly on gender, subject matter taught, school type, number of teachers and students in school. It was also found out that there was a positive and moderate level relationship between schools’ levels of academic optimism and openness to change. Academic optimism was also a significant predictor of openness to change. To conclude, it can reasonably be asserted that efforts to higher academic optimism levels of schools can higher their levels of openness to change.

PDF Formatında İndir

Download PDF