image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 1
Makale Başlık: The Effects Of Creative Thinking Activities on Learners’ Creative Thinking Skills and Academic Achievement
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Akademik Başarılarına Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 28.02.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The goal of this study was to test for the effects of creative thinking activities and information technology assisted creative thinking activities on learners’ creative thinking skills and academic achievement in geography lesson. The students were all 11th grade students in Zühtü Özkardaşlar (Balıkesir) Anatolian High School (n=40) enrolled the academic year 2013-2014. Nonequivalent pretest - posttest control grouped quasi-experimental design was executed with two samples of students: Control group and Experiment group. Data was collected by Torrance Creative Thinking Test Verbal B Form and achievement test. The results of the first tests and the final tests were compared with the help of the statistical technique of t test. The results show that; the creative thinking skills and academic achievement of the experiment group which information technology assisted creative thinking activities have been applied and the control group which creative thinking activities have been applied increased. In addition, the creative thinking skills and academic achievement of the control group increased more than the experiment group.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı, coğrafya dersinde uygulanan yaratıcı düşünme etkinliklerinin ve bilişim teknolojileri destekli yaratıcı düşünme etkinliklerinin öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine ve akademik başarılarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın modeli, eşleştirilmemiş kontrol gruplu yarı deneysel desendir. Araştırmanın çalışma gruplarını 2013-2014 yılı birinci döneminde eğitim alan Balıkesir merkezdeki Zühtü Özkardaşlar Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencileri (n=40) oluşturmaktadır. Çalışma grubu deney ve kontrol grubundan oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aşamasında her iki gruba, deneysel çalışma sürecinin başında ve sonunda Torrance Yaratıcı Düşünme Testi Sözel B Formu ve başarı testi eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Ön test ve son test olarak uygulanan testlerin sonuçları, t testi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, yaratıcı düşünme etkinliklerinin ve bilişim teknolojileri destekli yaratıcı düşünme etkinliklerinin, öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini geliştirdiğini ve akademik başarılarını da arttırdığını göstermektedir. Araştırmada uygulanan yaratıcı düşünme etkinliklerinin, bilişim teknolojileri destekli yaratıcı etkinliklere göre öğrencilerin yaratıcı düşünme becerilerini daha çok geliştirdiği ve akademik başarılarını daha çok arttırdığı görülmektedir.

PDF Formatında İndir

Download PDF