image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 2
Makale Başlık: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematik Olimpiyatlarındaki Performansları ile IQ ve Matematik Başarıları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: Relationship of Mathematics Olympiad Performance of Gifted Students with IQ and Mathematics Achievement
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin matematik olimpiyat puanlarının (analiz-cebir ve geometri puanları), IQ puanları (sözel, performans ve genel puanlar) ve okul matematik başarısı değişkenleri ile ilişkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubu bir Bilim ve Sanat Merkezi’ne kayıtlı 27’si kız, 37’si erkek olmak üzere toplam 64 üstün yetenekli öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri olarak, WISC-R puanları, okul matematik puanları ve matematik olimpiyat testi puanları kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Pearson korelasyon analizi, Spearman korelasyon analizi, bağımsız gruplar t-testi ve Mann Whitney U testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, üstün yetenekli öğrencilerin analiz-cebir ve geometri puanları ile genel IQ, sözel ve performans IQ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığını göstermiştir. Fakat analiz-cebir ve geometri puanlarının okul matematik puanlarıyla anlamlı bir ilişki gösterdiği belirlenmiştir. Analiz-cebir ve geometri puanları açısından üst ve alt grup IQ puanları ve okul matematik başarı puanlarının karşılaştırılması da benzer bir bulgu sunmuştur. Analiz-cebir ve geometri puanları açısından üst ve alt gruplar arasında genel IQ, sözel ve performans IQ puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Fakat analiz-cebir ve geometri puanları açısından üst ve alt grupların okul matematik puanları arasında üst grup lehine anlamlı bir fark gözlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to investigate relationship of mathematics Olympiad (analysis-algebra and geometry) scores of gifted students with IQ scores (verbal, performance and general) and mathematics achievement scores of the gifted students. Study group of the study included 64 gifted students (27 girls and 37 boys) who took courses from one Science and Art Center. Data of study involved scores of the participants on mathematics Olympiad exam, WISC-R test and school mathematics achievement. For analysis of the data Pearson correlation analysis, Spearman correlation analysis, independent groups’ t-test and Mann Whitney U test were utilized. The findings showed that there was no significant relationship between the Olympiad scores on analysis-algebra and geometry and IQ scores (general, performance and verbal). But the Olympiad scores on analysis-algebra and geometry factors were significantly related to school mathematics achievement. Comparing IQ scores of highest and lowest scorer groups on the Olympiad scores showed that there were no significant differences between IQ scores (general, performance and verbal) of the groups. However school mathematics scores of the participants significantly differed in terms of groups determined based on analysis-algebra and geometry scores.

PDF Formatında İndir

Download PDF