image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2014/7
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Çocuklardaki Fiziksel İstismar Belirtilerine İlişkin Farkındalıkları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Preservice Teachers’ Awareness Levels Regarding the Signs of Physical Abuse in Children
Makale Eklenme Tarihi: 25.10.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Öğretmen adaylarının çocuklardaki fiziksel istismar belirtilerine ilişkin farkındalık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmanın çalışma grubuna, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 764 öğretmen adayı dahil edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmen adaylarının demografik özelliklerinin yer aldığı genel bilgi formu ve Erol (2007) tarafından geliştirilen “Fiziksel İstismar Belirtileri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmen adaylarının cinsiyetleri, branşları ve sınıf düzeylerine göre Fiziksel İstismar Belirtilerini Değerlendirme Formu’nun durum, davranışsal özellikler ve anne baba davranışları bölüm puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılığın olmadığı, öğretmen adaylarının çocuk ihmal ve istismarına yönelik eğitim alma durumlarına göre ise Fiziksel İstismar Belirtilerini Değerlendirme Formu’nun durum ve davranışsal özellikler puan değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı derecede farklılık olduğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: In this study, which aimed to investigate the pre-service teachers’ awareness levels regarding the signs of physical abuse in children, the sample included 173 subjects from the department of Early Childhood Education, 241 from Elementary Education, 221 from Social Studies Teaching and 129 subjects from the department of Turkish Teaching for a total of 764 pre-service teachers at the Faculty of Education. To collect data, a general information form including demographic characteristics of pre-service teachers and “Physical Abuse Signs Rating Scale” developed by Erol (2007) were used. According to the findings, the difference between Physical Abuse Signs Rating Scale’s states, behavioral characteristics and parent behaviors subtest scores according to pre-service teachers’ gender, field of study and years of study was not statistically significant whereas the difference between the state and behavioral characteristic scores according to pre-service teachers’ educational status regarding child neglect and abuse was found out to be significant.

PDF Formatında İndir

Download PDF