image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 2
Makale Başlık: The Evaluation of Researches Related to Problem Based Learning in Teacher Education
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretmen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi
Makale Eklenme Tarihi: 10.06.2016
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: The purpose of this research is to evaluation of the researches related to the problem-based learning (PBL) in teacher education in Turkey. A case study method was used in this study. Its population consists of the 23 articles, 11 master and 16 doctoral theses that made related to problem-based learning in teacher education between the years of 2002-2013 in Turkey. The researches were investigated the distributions in terms of “type, publication year, sample characteristics, models, data collection methods and tools, the variables studied and the data obtained”. The data were evaluated by calculating the percentage and frequency values. According to the findings; It is observed that the researches intensified especially in the last five years, the majority of them were carried out with students, they were carried out most of the researches in program of Science Education. It is observed that experimental models were mostly used as model, mixed (qualitative and quantitative) methods were used as data collection methods and mostly surveys were used as means of data collection. Mostly that was studied by variables of academic achievement, attitude, scientific treatment process and problem-solving skills. It is observed that PBL has mostly positive effects on these variables. In line with these findings, some of the proposals may contribute to future researches have been developed.
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmada, Türkiye’de öğretmen eğitiminde probleme dayalı öğrenmeye (PDÖ) ilişkin yapılan araştırmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada iç içe geçmiş durum deseni kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2002-2013 yılları arasında Türkiye’de öğretmen eğitiminde PDÖ’ye ilişkin yapılan 23 makale, 11 yüksek lisans tezi ve 16 doktora tezi oluşturmaktadır. Bu araştırmaların; “tür, yayın yılı, örneklem özellikleri, model, veri toplama yöntemi ve araçları, çalışılan değişkenler ve ulaşılan bulgular” açısından dağılımları incelenmiş, veriler, yüzde ve frekans değerleri hesaplanarak değerlendirilmiştir. Bulgulara göre, araştırmaların; özellikle son beş yılda yoğunlaştığı, çoğunluğunun öğrencilerle gerçekleştirildiği ve en çok Fen Bilgisi Öğretmenliği programında yapıldığı görülmüştür. Araştırmalarda model olarak daha çok deneysel model, veri toplama yöntemi olarak karma (nitel ve nicel) yöntem ve veri toplama aracı olarak en çok ölçek kullanıldığı görülmüştür. Bu konu araştırmalarda çoğunlukla “akademik başarı, tutum, bilimsel işlem süreci, problem çözme becerisi” değişkenleriyle çalışılmış ve PDÖ’nin bu değişkenler üzerinde genellikle olumlu etkiler bıraktığı görülmüştür. Bu sonuçlar doğrultusunda, ileride yapılacak araştırmalara katkı sağlayabilecek bazı öneriler geliştirilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF