image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2015/8
Sayı: 3
Makale Başlık: Sınıf Öğretmen Adaylarının Fen Bilgilerini Günlük Yaşamla İlişkilendirebilme Düzeyleri ile Fen Tutum ve Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Relation Between The Pre-service Elementary Teachers’ Levels of Relating Science Knowledge to Daily Life and Their Attitude and Scientific Literacy
Makale Eklenme Tarihi: 26.10.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının fen bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeylerini tespit ederek, adayların fenne karşı tutumları ve fen okuryazarlıkları ile günlük yaşam ilişkilendirmeleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmanın örneklemini, KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2.sınıfta öğrenim gören 200 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma verileri, fen okuryazarlık (FOYT) ve günlük yaşam ilişkilendirme testi (GYİT) ile fen tutum ölçeği (FTÖ) kullanılarak toplanmıştır. Fen ve Teknoloji Laboratuar Uygulamaları (FTLU)-II dersi kapsamında yürütülen araştırmada, günlük yaşantımızda sıkça karşılaştığımız kaynama, erime, donma, genleşme, boşaltım, sindirim, ısı ve sıcaklık kavramlarına yönelik problem durumları oluşturulmuştur. Elde edilen bulgular, öğretmen adaylarının öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda karşılaştıkları durumlara uygulayabilme düzeylerinin oldukça düşük olduğunu ortaya koymuştur.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the preservice elementary teachers’ levels of relating the science knowledge to their daily life and to examine the relation between preservice teachers’ levels of connecting science knowledge that they acquire in science course with their attitudes and scientific literacy. The case study method was employed in the study. The sample of the study comprised 200 second year preservice elementary teachers in KTU Fatih Faculty of education. The data were collected with scientific literacy test, daily life relating test and attitude questionnaire during the Science and Laboratory Application II Lesson. The problem situations were created for boiling, melting, freezing, expansion, excretion, digestion, heat and temperature concepts. The results of the study indicated that the preservice teachers’ levels of relating science knowledge to daily life situations were very low.

PDF Formatında İndir

Download PDF