image.jpg

Derginin Adı: Kuramsal Eğititimbilim
Cilt: 2016/9
Sayı: 1
Makale Başlık: The Relationship between Pre-Service Primary School Teachers' Mathematics Teaching Anxiety and Their Beliefs about Teaching and Learning Mathematics
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Kaygıları ile Matematik Öğretimi ve Öğrenimine İlişkin İnanışları Arasındaki İlişki
Makale Eklenme Tarihi: 28.2.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: The purpose of this study was to investigate the relationship between pre-service primary school teachers' mathematics teaching anxiety and their beliefs about teaching and learning mathematics. There were a total of 250 pre-service primary school teachers involved in this study. Of the total, 202 were female and 48 were male pre-service primary school teachers. In the collection of the data, the researchers employed two types of instruments: the Mathematics Teaching Anxiety Scale (MATAS) and the Mathematics Related Beliefs Scale (MRBS). MATAS, which was developed by Peker (2006), was used to identify the pre-service teachers' anxiety about teaching mathematics. MATAS is a five-point Liker-type scale with 23 positive and negative items. MRBS, which was developed by Kayan, Haser and Işıksal Bostan (2013), was used to identify their beliefs about teaching and learning mathematics. MRBS is a five-point Liker-type scale with 26 items. The correlation analysis statistics was performed to identify the relationship between pre-service primary school teachers’ mathematics teaching anxiety and their beliefs about teaching and learning mathematics. The study revealed that there were a significant, negative relations between pre-service primary school teachers' mathematics teaching anxiety and their beliefs about teaching and learning mathematics (r=-.428; p<0.01).
Alternatif Dilde Özet: Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin kaygıları ile matematik öğretimi ve öğrenimine ilişkin inanışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini 202'si kız, 48'i erkek olmak üzere toplam 250 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak iki ölçek kullanılmıştır: Bunlardan birincisi; sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin kaygı düzeylerini belirlemek amacıyla Peker (2006) tarafından geliştirilen, 23 maddeden oluşan, 5’li likert türü Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygı Ölçeğidir. İkincisi; sınıf öğretmeni adaylarının matematiğin öğretimi ve öğrenimine ilişkin inanışlarını belirlemek amacıyla Kayan, Haser ve Işıksal Bostan (2013) tarafından geliştirilen, 26 maddeden oluşan, 5’li likert türü Matematik Hakkındaki İnanışlar Ölçeğidir. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin kaygı puanları ile matematik öğretimine ve öğrenimine ilişkin inanış puanları arasındaki ilişkiyi belirlemek için hesaplanan Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayı değeri (r=-.428; p<0.01) bulunmuştur. Yani, sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin kaygı düzeyleri ile matematik öğretimine ve öğrenimine ilişkin inanışları arasında negatif yönde, orta düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF