Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 7.7.2015
DergininWebsitesi: http://www.saglikidaresidergisi.hacettepe.edu.tr/
Dergi Hakkında: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Sağlık yönetimi alanındaki gelişmeleri takip etmek, bu alanda nitelikli bir kaynak oluşturmak ve bu alandaki nitelikli akademik yayınların ülkemizdeki gelişimine destek olmak amacıyla yayımlanmaktadır. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık İdaresi Bölümü’nün yayın organıdır.
ISSN: 1302-9282
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Hacettepe Sağlık İdaresi DergisiHacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Sağlık Sektöründe Çift Kariyerli Eşler: Hemşire Çiftlerle N...
Algılanan Kurumsal İtibar ve İşe Bağlılığın Duygusal Emek D...
Türkiye’nin Yüzüncü Yılında Sağlık Sektörü, Mevcut Durum ve...
Examination of Relations between Organizational Citizenship...
Türkiye’de Behçet ve Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalarına Sunul...
Hastaneler için Hemşirelik Maliyetlerini Belirleme Metotlar...
Sağlık Hizmeti Araştırmalarında Kavram Analizi
Deinstitutionalization in Mental Health Policy: from Instit...
Sağlık Kurumlarında Hastaların Sesine Odaklı Hizmet Sunumu:...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
An Attempt to Develop A Scale on the Decision Process: The ...
Dozimetre Taşıyan Sağlık Çalışanlarında İş Yükünün İyonlaşt...
Kamu ve Özel Sağlık Kuruluşlarında Kurumsallığın ve Kurum İ...
İlaç Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarının Orijinal İ...
Ürün Tanıtım Temsilcilerinin Yeterlilik Eğitimindeki Başarı...
Ankara İlinde Evde Fototerapi Uygulamasının Maliyet Etkilil...
Relationship Between Time Management Skills and Academic Ac...
Kamu ve Özel Sağlık Hizmetlerinin Seçimini Etkileyen Faktör...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Hastane Yöneticilerinin İleri Maliyet Yönetimi Yaklaşımları...
Acceptance and Utilization of Information and Communication...
Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanma Davr...
Sağlık Çalışanlarında İşe Cezbolma: Üniversite, Kamu ve Öze...
Türkiye’de 2002-2015 Yılları Arasında Hastane Yatak Kullanı...
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgü...
Tıbbi Cihaz Vijilansı
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Health Information Technology in Nursing: Views and Attitud...
Engelli Bireylerin Sağlık Hizmetleri Kullanımında Yaşadıkla...
Mıknatıs Hastane Özelliklerinin Belirlenmesi: Samsun Eğitim...
Etik Liderliğin Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi: Bir Kamu Ha...
Markalaşma Sürecinde Etkili Olan Kurumsal Özellikler ve Tan...
Hata Türü ve Etkileri Analizi (HTEA): Üniversite Hastanesin...
The Southern European Model in Welfare Regime Types and a C...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Sağlık Sektöründe İhbarcılık: Bir Üniversite Hastanesinde Ç...
Poliklinik Mesai Başlangıç Gecikmelerinde Kademeli Kısa Mes...
Ankara’daki Hastanelerin Yeşil Hastane Ölçütlerine Uygunluğ...
Liderlik Tarzlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkil...
Türkiye’de Kanserin Ekonomik Maliyetleri: Bir Hesaplanabili...
The Relationship between Organizational Trust and Personal ...
Hastanelere Yeniden Yatış Hızlarının Değerlendirilmesi: İç ...
Sağlık Sektörü Çalışanlarının Duygusal Emek Davranışları Ör...
Olgusal Bir Yapı Olarak Sağlık Politikaları: 1920-1960 Yıll...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Üniversite Hastanelerinin Faturalama Sürecindeki Sorunları ...
Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin İncele...
Örgüt İkliminin Belirlenmesi: Kamu Hastanesi Örneği
Psikolojik Sermayenin Çalışan Performansına Etkisi: Sağlık ...
Sağlık ve Eğitim Sektöründeki Kadın Çalışanların Cam Tavan ...
Hastanelerin Radyoloji, Radyoterapi ve Nükleer Tıp Birimind...
Sağlık Hizmetlerinde Bireysel Ölçüm ve Giyilebilir Teknoloj...
Sağlık Alanında Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Kullanı...
Sağlık Alanındaki Ayrımcı Tutum ve Davranışlar: Kavramsal B...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Hasta Güvenliği Kültürünün Algılanan Örgütsel Adalet Üzerin...
Hastane Tercihine Etki Eden Faktörler: Sağlık Hizmetleri Pa...
Hastane Yöneticilerinin Sağlık Bilgi Teknolojilerine Yöneli...
Algılanan Kalitenin Hastane Marka Değerine Etkisi
Katastrofik Sağlık Harcaması ve Yoksullaştırıcı Etki
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde Bireysel Performans ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performansının İ...
Aile Hekimliği Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulaması Hak...
Hastanelerde İşe Alıştırma (Oryantasyon) Programının Değerl...
Sağlık Çalışanlarının İş Yaşamında Karşılaştıkları İş-Aile ...
Evde Sağlık Hizmeti Alan Hastaların Profili ve Sunulan Hizm...
Sağlık Hizmetlerinde Tıbbi Cihaz Sektörü
Biyoterörizm ve Sağlık
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Sağlık Çalışanlarının Hasta Mahremiyeti Konusundaki Tutumla...
Sağlık Kurumları Yönetimi Literatüründe Stratejik Yönetim Ü...
Özel Hastane Çalışanlarının Kurumsal İtibar Algısının Belir...
Sağlık Kurumlarına Yapılan Geri Ödeme Yöntemleri: Teşhis İl...
Hastane Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumu Algı Düzeyler...
Sinizim, Kişilerarası Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Arası...
Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Profesyonellik Düzeyinin B...
Organ Naklinde Piyasa Tasarımı
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Bir Kamu Hastanesinde Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Uygu...
Kamu Hastane Birlikleri Uygulamasına İlişkin Sağlık Yönetic...
Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalite Standartlarının Çalışan...
Öz Liderlik Becerilerinin Sağlık Çalışanlarının İş Tatminle...
Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını ...
Reasons For Employee Silence Behavior: Developing and Valid...
Türkiye'de Sağlık Hizmeti Faaliyetlerinin Performansı Üzeri...
Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim Araçları
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İ...
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Maliyetleri
Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve ...
OECD’ye Üye Ülkelerde Cepten Sağlık Harcamalarının Hiyerarş...
Radyoloji Birimi Çalışanlarında Dış Kaynak Kullanımı Algısı...
Bir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çalışanlarının Hizmet İçi E...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Sağlıkta Etkililik ve Sonuç Göstergeleri Arasındaki İlişkil...
Çorum İli Sungurlu İlçesinde Hizmet Almış Hastaların Aydınl...
Sağlık Kurumlarında Sağlıklı İletişim: Bilgisayar Operatörl...
Sağlık Meslek Gruplarının Örgütsel Sinizm Düzeylerini Ölçme...
Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanında Sistem Dinamikleri Uygu...
Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle Sağlık Hizmetlerinde Yal...
Kavramsal Açıdan Tıbbileştirme
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Hastanelerde Özel Hastalar İçin Hedef Programlama İle Menü ...
Türkiye Ulusal Güvenlik Raporlama Sistemi (GRS) Üzerinden T...
Marka Tercihi ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki: ...