image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 2
Makale Başlık: Öz Liderlik Becerilerinin Sağlık Çalışanlarının İş Tatminleri ve İş Performanslarına Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.12.2015
Okunma Sayısı: 9
Makale Özeti: Çalışma, sağlık çalışanlarının öz liderlik becerilerinin, iş tatmin düzeyleri ve iş performansları ile ilişkilerini araştırmak üzere yapılmıştır. Öz liderlik literatüründe Türkiye'deki çalışmalar incelendiğinde, sağlık sektöründe yeterince araştırmanın bulunmadığı görülmektedir. Bu kapsamda araştırma Gaziantep ilinde özel bir hastanede çeşitli görevlerde çalışan hekim, diğer sağlık personeli ve destek personeli ile yapılmıştır. Araştırma hipotezleri, çoklu regresyon analizleri ile test edilmiştir. Çalışmada ayrıca tanımlayıcı istatistiksel bulgular, öz liderlik stratejileri ve faktörleri ile değişkenler arası korelasyon düzeyleri incelenmiştir. Araştırmada sağlık çalışanlarının öz liderlik becerilerinin, iş tatmin düzeyleri ve iş performanslarını etkilediği sonucuna varılmıştır. Ayrıca yapıcı düşünce stratejilerinin iş performansı üzerinde, davranış odaklı stratejilerin ise iş tatmini üzerinde daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sağlık sektörüne hem teorik hem de pratik anlamda katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF