image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 3
Makale Başlık: Örgüt İkliminin Belirlenmesi: Kamu Hastanesi Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Örgüt iklimi, örgüte kimliğini kazandıran, çalışanların davranışlarını etkileyen ve onlar tarafından algılanan, örgüte egemen olan tüm özellikler serisi olarak tanımlanabilir. Bu çalışma, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi’nin örgüt iklimini değerlendirmek ve örgüt iklimi boyutlarının çalışanların sosyo-demografik ve çalışma durumu özelliklerine göre farklılığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçilmemiş, evrenin tamamına (279) ulaşılması hedeflenmiştir. Hastanede 2015 yılında görev yapan 157 idari personel araştırma kapsamına alınmıştır. Veri toplama aracı olarak “Örgüt İklimi Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlilik değerleri alt boyutlarına göre hesaplanmış ve yüksek düzeyde güvenilir bulunmuştur. Hastanede en yüksek puan ortalamasının örgüt iklimi alt boyutlarından işin iddialı olması, en düşük puan ortalamasının rol belirsizliği boyutunda olduğu saptanmıştır. İşin iddialı olması boyutu ile cinsiyet arasında; otonomi ve özgürlük boyutu ile yaş ve kurumdaki hizmet süresi arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Buna göre, yönetim desteğinin sağlanması, rol belirsizliğinin azaltılması, idari personelin kariyer planlamasına imkân sağlanması, çalışanların birbirleri ile etkileşimlerinin artırılması için etkinliklerin planlanması, çalışanların takdir edilmesi, yeteneklerini kullanabilmelerine ve kararlara katılmasına olanak tanınması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF