image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 2
Makale Başlık: Sağlık İşletmelerinde Hizmet Kalite Standartlarının Çalışan Güvenliği Açısından Çalışanlar Tarafından Değerlendirilmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.12.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Sağlık işletmeleri çalışan güvenliği bakımından birçok risk ve tehlikeyi barındıran organizasyonlardır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Sağlık Hizmet Kalite Standartları (SHKS) da sağlık kurumlarında kalite düzeyini iyileştirme ve çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir standarttır. Bu çalışmanın amacı, SHKS’nın çalışan güvenliği boyutunun sağlık çalışanları tarafından değerlendirilmesidir. Çalışmada, “Çalışan Güvenliğini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, İzmir İlindeki dört hastanede çalışan sağlık çalışanları oluşturmakta ve 422 katılımcı araştırmaya dahil edilmiştir. Veri analizinde SPSS 15.0 programı kullanılarak parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçları; katılımcıların yaş ve eğitim düzeyinin çalışan güvenliğini değerlendirmede farklılık yaratmadığına, Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde çalışanların en düşük, Tire Devlet Hastanesi’nde çalışanların en yüksek değerlendirme puanına sahip olduğuna, kadın personel puanlarının erkeklere, bekâr personelin puanlarının evlilere göre daha yüksek olduğuna, hemşirelerin en yüksek; doktorların ise en düşük puanlı grubu oluşturduğuna, yirmi bir yıl ve üzeri kıdemi olan katılımcıların diğer yaş gruplarına göre çalışan güvenliğini daha kötü değerlendirdiğine, ameliyathane çalışanlarının en olumlu, radyoloji çalışanlarının ise en olumsuz değerlendirmeyi yaptığına işaret etmektedir. Diğer taraftan katılımcıların çok önemli bir kısmı SHKS’nın bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği artırdığını düşünmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF