image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkiye'de Sağlık Hizmeti Faaliyetlerinin Performansı Üzerine Bir Değerlendirme: Şehirlerarası Karşılaştırma
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.12.2015
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Türkiye’de sağlık hizmeti sunumunda il düzeyinde performansların ölçülerek buna göre yapılması gereken iyileştirmelerin tespit edilmesi, ayrıca kaynakların verimli kullanımı açısından sonraki çalışmaları yönlendirmesi amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Çalışmada performans ölçüm yöntemi olarak birden fazla girdi ve çıktıyı işleyerek karar birimlerinin göreli etkinliğini ölçebilen Veri Zarflama Analizi (girdi yönelimli) kullanılmıştır. 2012 yılına ait olan veri seti; 2. ve 3. basamak kamu-özel sağlık hizmet sunucularının birleştirilmiş verilerinden oluşmaktadır. 4 adet girdi ve 5 adet çıktı değişkeni kullanılarak 81 ilin etkinlik ölçümü yapılmıştır. Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında 11 il, değişken getiri varsayımı altında 29 il ve ölçek etkinliği bakımından 12 il etkin çıkmıştır. Etkin olmayan her il için hangi kaynakta ne kadar iyileştirme yapmaları gerektiği tanımlanmıştır. Türkiye’de başta hekim ve hemşire olmak üzere sağlık insangücü dağılımının dengesiz ve atıl yatak sayısının önemli oranda yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre öneriler geliştirilmiş, ayrıca bu tür çalışmaların hizmet kalitesi ve finansal performansı kapsayacak şekilde daha mikro bazda da yapılması gerektiği belirtilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF