image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 2
Makale Başlık: Sağlık Çalışanlarının İş Yaşamında Karşılaştıkları İş-Aile Çatışması Örgütsel Bağlılıklarını Etkiler mi?: Sakarya İli Örneği
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: *   Çalışmanın amacı, örgütsel bağlılık ile iş-aile çatışması arasında bir ilişki olup olmadığını; iş-aile çatışmasının çalışanların örgütsel bağlılığını etkileyip etkilemediğini ve çalışanların sosyo-demografik özelliklerinin örgütsel bağlılık ve iş aile çatışmasında farklılık oluşturup oluşturmadığını araştırmaktır. Araştırma örneklemini Sakarya ili Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan hekim dışı 300 sağlık çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada, Örgütsel Bağlılık Ölçeği (Meyer, Allen 1993) ve İş-Aile Yaşam Çatışması Ölçeği (Netemeyer et al. 1996) kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, bağımsız örneklerde t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi ve yol analizi kullanılmıştır. Sonuç %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Katılımcıların sosyo-demografik özellikleri incelendiğinde, medeni durum, eğitim düzeyi ve çalışma süresinin istatistiksel açıdan anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, örgütsel bağlılık ve alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve pozitif yönlü (p=0,001); örgütsel bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile iş aile çatışması arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve ters yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür(p<0,001).
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF