image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2017/20
Sayı: 1
Makale Başlık: Sağlık Kurumları Yöneticilerinin Profesyonellik Düzeyinin Belirlenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.3.2017
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu çalışma, sağlık kurumları yöneticilerinin profesyonellik düzeyinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, kamu ve özel sektörde farklı düzeylerde görev yapan sağlık kurumları yöneticilerinin profesyonellik düzeyi saptanmış, profesyonellik düzeyini etkileyen mesleki ve kişisel özellikler arasındaki ilişki incelenmiş ve profesyonellik düzeyinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçilmemiş, Sağlık İdarecileri Derneği web sayfasına üye, 374 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırmada Swailes (2003) tarafından geliştirilen, Profesyonellik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek 218 yönetici tarafından cevaplanmış, evrenin %58,28’ine ulaşılmıştır. Araştırma bulgularına göre kadın yöneticilerin erkek yöneticilere, lisansüstü öğrenim görenlerin, lisans mezunlarına kıyasla daha yüksek profesyonellik puanına sahip olduğu saptanmıştır. Kadro unvanlarına göre en yüksek profesyonellik puanına başmüdür unvanı ile çalışan yöneticiler sahiptir. Ayrıca mesleğini bilinçli olarak seçen sağlık kurumları yöneticilerinin seçmeyenlere kıyasla daha yüksek toplam profesyonellik puanına sahip oldukları bulunmuştur. Toplam profesyonellik puanı üzerinde mesleğin bilinçli seçimi ile öğrenim düzeyinin etkili olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, lisansüstü öğrenim olanaklarının artırılması, mesleğin bilinçli seçimi konusunda faaliyetlerde bulunulması, mesleki etik kodların oluşturulması, meslek örgütleri ve eğitim kurumlarının bu süreçte daha etkin rol almasının sağlanması önerilmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF