image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 1
Makale Başlık: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavi Maliyetleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Nonsmall Cell Lung Cancer Treatment Cost
Makale Eklenme Tarihi: 12.7.2015
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Akciğer kanseri tanı ve tedavisi ciddi maliyete neden olan bir hastalıktır. Akciğer kanseri hastalarının sayısı arttıkça, bu kanser türü için katlanılan ekonomik yük de artmaktadır. Tüm kanser tedavileri için yapılan harcamalar göz önüne alındığında akciğer kanserinin, tüm kanser maliyetlerinin %20’sini oluşturduğu düşünülmektedir. Küçük hücreli akciğer kanseri ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olmak üzere temelde iki grupta incelenen hastalık uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanser türüdür. Bu çalışmada KHDAK’nin birinci basamak tedavisi olarak pemetrexed/cisplatin ve gemcitabine/cisplatin alan hastaların tedavi ve takip sürecinde kullanılan kaynakların maliyetleri hesaplanmaktadır. Maliyetler, kemoterapi, kemoterapi ile birlikte kullanılan ilaçlar, radyoterapi, konsültasyon, tedavi süresince yapılan tetkikler, takip süresince yapılan tetkikler, takip süresince kullanılan ilaçlar, yan etkilerin tedavisi nedeniyle kullanılan ilaçlar, poliklinik başvurusu, hastanede yatış, ilaç raporu ve kemoterapi uygulama başlıkları altında incelenmiştir. İleri evre KHDAK pemetrexed/cisplatin birinci basamak tedavisinin progresyonsuz maliyetinin toplam 22.098,91 TL, progresyon maliyetinin toplam 21.887,52 TL olduğu görülmektedir. İleri evre KHDAK gemcitabine/cisplatin birinci basamak tedavisinin progresyonsuz maliyetinin toplam 12.822,13 TL, progresyon maliyetinin toplam 12.754,47 TL olduğu görülmektedir. İki tedavi alternatifi arasındaki en büyük farklılığı kemoterapi ilaç maliyeti oluşturmaktadır. 6 kür için uygulanan pemetrexed/cisplatin tedavisi 15.439,37 TL iken, 6 kür gemcitabine/cisplatin tedavisi 4.962,60 TL’dir.
Alternatif Dilde Özet: Lung cancer is a disease whose diagnosis and treatment causes serious costs. As the number of patients with lung cancer increases, the economic burden incurred from this type of cancer is also increasing as well. Given the expenses made for the treatment of all cancers, lung cancers are thought to account for 20% of these costs. The disease, which can be classified into two groups as small cell lung cancer and non-small cell lung cancer (NSCLC), has been the most common form of cancer diagnosis across the world and in our country for a long time. The costs of the resources used in the treatment and follow-up process of the patients, who have received pemetrexed/cisplatin and gemcitabine/cisplatin as first-line treatment of NSCLC, has been calculated in this study. The costs have been examined under the application titles of chemotherapy, drugs administered in combination with chemotherapy, radiation therapy, consultation, tests made during treatment, tests made during follow-up, drugs administered during follow-up, drugs administered due to treatment of side effects, outpatient clinic application, hospital admissions, drug report, and chemotherapy. The total cost of the first-line treatment of advanced stage NSCLC pemetrexed/cisplatin without progression has been observed to be 22.098,91 TL, with progression 21.887,52 TL. The total cost of the first-line treatment of advanced stage NSCLC gemcitabine/cisplatin without progression has been observed to be 12.822,13 TL, with progression 12.754,47 TL. The biggest difference between two treatments consists of the cost of chemotheraphy drugs. While pemetrexed/cisplatin treatment given in 6 cycles is 15.439,37 TL, gemcitabine/cisplatin treatment given in 6 cycles is 15.439,37 TL.

PDF Formatında İndir

Download PDF