image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 3
Makale Başlık: Hastane Yöneticilerinin Yönetsel Beceri Düzeylerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırmada hastane yöneticilerinin sahip oldukları yönetsel beceri düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca yöneticilerin kişisel ve demografik özellikleri ile kurumsal özelliklerine göre yönetsel beceri düzeylerinde anlamlı farklılık olup olmadığının incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçlar doğrultusunda, kişisel ve demografik özellikler, kurumsal özellikler ve yönetsel beceri ölçeğinden oluşan anket formu; Kocaeli ilinde İzmit, Gölcük ve Derince ilçelerinde faaliyet gösteren hastanelerde görev yapan 106 yöneticiye uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesinde, frekans, yüzde, ortalama, standart sapma istatistiklerinin yanında, t testi, Kruskall Wallis H testi, Mann Whitney U testi ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, yöneticilerin 13 yönetsel becerinin 9’unda gelişmiş düzeyde oldukları, 4’ünde ise oldukça gelişmiş düzeyde oldukları belirlenmiştir. İletişim, anlaşma, liderlik, tavsiyelerde bulunma ve görüşme, oldukça gelişmiş düzeyde bulunan yönetsel beceriler olarak bulunmuştur. Yöneticilerin en gelişmiş yönetsel becerilerinin anlaşma, en geliştirmeye ihtiyacı olunan becerilerinin ise bağlılık olduğu ortaya konulmuştur. Hastane yöneticilerinin yönetsel beceri düzeylerini belirleyen boyutlar arasında genellikle pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Araştırmada yöneticilerin kişisel ve demografik özelliklerinden medeni durum dışında kalan pozisyon, toplam çalışma süresi, yönetici olarak çalışma süresi, yaş ve eğitim düzeylerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF