image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 2
Makale Başlık: Sigara Kullanımı Hastane Çalışanlarının Kişisel İmajlarını Nasıl Etkiliyor?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 14.12.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Sigara kullanımı çağımızda en hızlı yayılan ve en fazla önlenebilir halk sağlığı sorunlarından birisidir. Sigaranın, kalp hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, akciğer ve larinks kanserleri gibi çeşitli hastalıklara neden olduğu bir gerçektir. Bunun yanı sıra sigara kullanımı kişisel imajı ve insanların toplumdaki itibarını da etkilemektedir. Bu çalışmada sigara kullanımının hastane çalışanlarının kişisel imajları üzerinde etkisi nin olup olmadığının tespiti hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışma ile sigara kullanan kişilerin çeşitli yönlerden nasıl algılandığı ve bu algının kişisel imaja etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini Isparta Süleyman Demirel Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 325 hastane personeline ulaşılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatür taraması yapılarak geliştirilen Sigara ve Kişisel İmaj Anketi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları; Hastane çalışanlarında sigara içme prevelansı %24,1 olarak bulunmuştur. Sigara kullananlar içinde kadın çalışanların oranı %31,2, erkek çalışanların ise %68,8 olarak bulunmuştur. Katılımcılar, sigaranın çevreyi ve iş ortamını olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Sigara sosyallaşme aracı olarak görülmemiştir. Sigaranın sağlığı ve dış görünüşü olumsuz etkilediği, hastane personelinin sigara kullanmasının hastalar ve diğer çalışanlar açısından olumsuz bir imaj algısı oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF