image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2016/19
Sayı: 2
Makale Başlık: Aile Hekimliği Çalışanlarının Aile Hekimliği Uygulaması Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.10.2016
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu çalışmada aile hekimliği sisteminde çalışan hekimler ile aile sağlığı elemanlarının aile hekimliği uygulaması ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Verilerin elde edilmesinde kalitatif ve kantitatif veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı iki aşamalı bir süreç izlenmiştir. Birinci aşama olan kalitatif veri toplama aşamasında aile hekimliği uygulaması ile ilgili 30 kişiyle derinlemesine görüşmeler yapılarak ikinci aşama olan kantitatif araştırma aşamasında kullanılacak soru kağıdı geliştirilmiştir. İkinci aşamada ise Ankara Büyükşehir Belediye sınırları içinde hizmet veren aile hekimliği merkezlerinden rastgele tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 175 aile hekimi ile 175 aile sağlığı elemanı olmak üzere toplam 350 çalışana anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda uzman aile hekimlerinin aile hekimliği uygulaması ile ilgili görüşlerinin diğer gruplardan daha olumlu olduğu, ayrıca daha önce birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışmış olanların aile hekimliği sisteminin hizmet kalitesi üzerindeki etkileri hakkındaki görüşlerinin daha önce birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışmamış olanlardan farklı olduğu bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulguların, sağlık planlamacıları ve politika belirleyicileri için önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF