image.jpg

Derginin Adı: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi
Cilt: 2015/18
Sayı: 1
Makale Başlık: Hekimlerin Akılcı İlaç Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: An Evaluation on Levels of Knowledge, Attitude and Behavior of Physician About Rational Drug Use
Makale Eklenme Tarihi: 12.7.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de akılcı ilaç kullanımı önemli bir sorundur. Bu konuda, hekimlerin mevcut bilgi ve tutumlarının ortaya konulması, varolan yapının iyileştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmanın amacı Kırıkkale ili merkezinde faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde çalışmakta olan hekimlerin, akılcı ilaç kullanımına ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını incelemektir. Araştırmada örneklem seçilmeksizin çalışmaya katılmak isteyen tüm hekimlere anket uygulanmış ve toplam evrenin (120) %72,5’ine ulaşılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, hekimlerin %57,5’inin akılcı ilaç kullanımı konusunda herhangi bir eğitim almadığı, %89,7’sinin reçeteleme yaparken bir bilgi kaynağına başvurdukları saptanmıştır. En çok kullanılan bilgi kaynakları ise vademecum (%82,1), internet (%53,8) ve tanı - tedavi rehberleri (%51,3)'dir.
Alternatif Dilde Özet: As in other countries of the world in our country, rational drug use is a major problem. In this regard, the existing knowledge and attitudes of physicians is important in terms of the improvement of the existing structure. The aim of this research is situated in the centre of the Kırıkkale province in a public hospital physicians that are currently running, rational drug use is to examine knowledge, attitudes and behavior. The sample wasn’t selected in the study and the study questionnaire was applied to all physician who want to participate to the survey, and the total population (120) 72,5% has been reached. Descriptive statistics and chi-square were performed to analyze the data. According to the results obtained from this study, 57,5% of physicians percent does not receive any training on rational drug use, 89,7% was used sources of information when making prescribing. It is the most commonly used sources of information are vademecum (82,1%), internet (53,8%), and diagnostic - therapeutic guidelines (51,3% ).

PDF Formatında İndir

Download PDF